"beibehalten" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
beibehaltenudržovat

Beispieltexte mit "beibehalten"

Die Last muss eine Stellung parallel zum Erdboden beibehalten.Břemeno si musí zachovávat polohu souběžně s podlahou.
Die Presse muss eine Stellung parallel zum Erdboden beibehalten.Lis si musí zachovávat polohu souběžně s podlahou.
Das Instrument wird diesen höheren Festkupon bis zur Rückzahlung beibehalten.Nástroj zachovává tento vyšší kupón až do splacení.
Die Bewertung der Anteile gemäß IFRS 9 wird unter diesen Umständen beibehalten.Ocenění investic zaúčtovaných v souladu s IFRS 9 se za takovýchto okolností nemění.
Daher wird die Gewinnspanne von 5 % für die Zwecke der endgültigen Feststellungen beibehalten.Cílový zisk ve výši 5 % zůstává tudíž pro účely konečných zjištění zachován.
Die Mitgliedstaaten dürfen nationale Vorschriften mit strengeren Reinheitskriterien beibehalten.Členské státy mohou ponechat v platnosti vnitrostátní pravidla, kterými se stanoví přísnější kritéria čistoty.
Das Luftfahrzeug, das nicht auszuweichen hat, muss seinen Kurs und seine Geschwindigkeit beibehalten.Letadlo, které má právo přednosti, musí udržovat kurz a rychlost.
Diese Fonds sollten beibehalten werden.Fondy by měly být zachovány.
Die geltenden RHG sollten daher beibehalten werden.Stávající MLR by proto měly zůstat nezměněny.
Einheitliche Ratingkennung, die unverändert beibehalten wirdSpecifické označení ratingu, které zůstává v čase nezměněno.
Die Einfuhrpreisregelung sollte für bestimmte Erzeugnisse beibehalten werden.U některých produktů by měl být zachován režim vstupní ceny.
bei denen der Kanalabstand von 25 kHz auf folgenden Frequenzen beibehalten wird:která zůstanou v rozestupu kanálů 25 kHz u těchto kmitočtů:
Die einmal gewählten Aderfarben sollten in der gesamten Anlage beibehalten werden.Jednou vybraná barva žil musí být dodržena v celém zařízení.
Die Regeln für die Übertragung und Verwendung der Zahlungsansprüche sollten beibehalten werden.Pravidla týkající se převodu a využívání platebních nároků by měla být zachována.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Diese Vorgehensweise hat sich als erfolgreich erwiesen und sollte deshalb beibehalten werden.Tento přístup byl úspěšný a mělo by se v něm pokračovat.
Die Cross-Compliance-Regelung ist ein wesentlicher Bestandteil der GAP und sollte daher beibehalten werden.Systém podmíněnosti tvoří nedílnou součást SZP, a měl by proto být zachován.
Außerdem sollten die geltenden RHG für bestimmte Erzeugnisse beibehalten und für Artischocken erhöht werden.Je rovněž vhodné zachovat stávající MLR pro některé produkty a zvýšit MLR u artyčoků.
Um also die fünfjährige Übergangsregelung sicherzustellen, wurde für die Mitarbeiter die Mitgliedschaft in der SPK beibehalten.V zájmu zajištění pětiletého přechodného režimu byla proto zachována účast zaměstnanců v SPK.
Diese Ausnahmeregelung sollte während des in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen weiteren Übergangszeitraums beibehalten werden.Tato možnost by měla zůstat zachována během dalšího přechodného období stanoveného tímto nařízením.