"auswählen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

auswählenpřebrat

Beispieltexte mit "auswählen"

Layout auswählenvolba graf. úpravy
Datensatz auswählenvybrat datový soubor
"Anmelden" auswählenvyberte řádek “Přihlásit”
Anlaufscheibe auswählenvýběr náběhové lamely
Watch List auswählenVyberte seznam Watch List
Auswählen und Bewerten der Strategien für die BestandsreservierungVolba a vyhodnocování strategií rezervování zásob
Am Bedienfeld den Nacharbeitsschritt auswählen.Na ovládacím panelu vyberte potřebný pracovní krok v rámci dodělávek a oprav.
Den Namen des Herstellers / Lieferanten auswählen.Vyberte jméno výrobce / dodavatele.
Hüllkurve" anwählen und obere Hüllkurve" auswählenAktivace Obalové křivky" a výběr Horní obalové křivky"
Im Menü Datei den Menüpunkt Neuer Typdatensatz auswählenV menu Datei (Soubor) si vyberte řádek Neuer Typdatensatz (Nová typová datová věta)
Am Bedienterminal die Sonderbetriebsart "Umrüsten" auswählen.Na ovládacím panelu zvolte speciální provozní režim "Přestrojení".
Nächstes / vorhergehendes Element in der Parameterliste auswählenVýběr dalšího / předchozího prvku ze seznamu parametrů
Die Darstellungsform des Diagramms können Sie über "Ansicht" auswählen.Konkrétní podobu diagramového znázornění si můžete vybrat pomocí funkce "Pohled".
Den Automatikbetrieb auswählen und starten.Zvolte automatický provoz a spusťte.
Kurvenfarbe auswählen und mit ok" bestätigen.Vyberte požadovanou barvu křivky a potvrďte tlačítkem ok".
In der Zeichnung Teil auswählen (Positions- Nr.).Ve výkresu vyberte díl (číslo položky na výkresu).
Im Auswahlfenster den gewünschten Typ auswählen und bestätigen.Ve výběrovém okně vyberte požadovaný typ a potvrďte.
Entsprechendes Datenobjekt auswählen und mit Taste OK bestätigen.Vyberte si požadovaný datový objekt a výběr potvrďte klávesou OK.
Panzerrollen mit ausreichender Belastbarkeit auswählen und verwendenPoužijte pouze válečky s dostatečnou nosností
Entsprechenden Datensatz auswählen und mit der OK Taste bestätigen.Vyberte si požadovanou datovou větu a výběr potvrďte klávesou OK.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Über den Button kann man eine Konfigurationsdatei, die für die Prüfung erforderlich ist auswählenPomocí tohoto grafického tlačítka si lze vybrat konfigurační soubor potřebný pro zkoušku.
Im Dateneditor die Funktionstaste Datensatz auswählen" betätigen.V Datovém editoru stiskněte funkční klávesu Vybrat datový soubor".
Mit den Pfeiltasten die gewünschte Funktion auswählen und bestätigen.Tlačítky se šipkami vyberte požadovanou funkci a volbu potvrďte.
Gewünschte Funktion auswählen und über den entsprechenden Taster startenZvolte požadovanou funkci a spusťte ji odpovídajícím tlačítkem
Mit den CursorTasten oder den Pfeiltasten die Bewegung/Funktion auswählen.Pomocí kurzorových kláves nebo kláves se šipkou vyberte pohyb/funkci.
Mit den CursorTasten oder den Pfeiltasten die Bediengruppe im Menübaum auswählen.Pomocí kurzorových kláves nebo kláves se šipkou vyberte ze stromu nabídky určitou skupinu ovládacích prvků.
Im sich öffnenden Baum Handfunktionsauswahl Teachen Position" auswählen und bestätigen.Nato se otevře stromová struktura s názvem Výběr ručních funkcí, ve které vyberete Učení polohy" a potvrdíte.
Statistik-Auswahl Sie können das Ausgabeformat und den zu berücksichtigenden Zeitraum auswählen.Výběr statistiky Možnost volby výstupního formátu a zohledňovaného časového období.