"auffällig" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

auffällignápadně

Beispieltexte mit "auffällig"

Stellteile bzw. Notbefehlseinrichtung schnell, leicht, gefahrlos erreichbar und auffällig gekennzeichnet?Jsou akční prvky resp. nouzové povelové zařízení rychle, snadno a bezpečně dosažitelné a nápadně označené?
Verfahren, das ohne getrennte Beurteilung auffällig abweichender Emittenten in der Stichprobe anzuwenden istPostup, při němž se ve vzorku nevyhodnocují odděleně vozidla s velkou odchylkou emisí

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Dies gilt auch bei auffälligen Abweichungen zum normalen Verhalten der Anlage!To platí i v případě nápadných odchylek od normálního chování stroje.
Anhang 11 Sichtbarkeit hinterer und seitlicher auffälliger Markierungen am FahrzeugPříloha 11 – Viditelnost nápadného značení směrem dozadu, dopředu a do boku vozidla
Die übrigen auffälligen Markierungen können auf dem biegsamen Werkstoff angebracht werden.Zbývající část nápadného značení může být instalována na pružný materiál.
Die auffällige Markierung muss in möglichst geringem Abstand von der Fahrzeugkante angebracht sein.Nápadné značení musí být umístěno co možná nejblíže k okraji vozidla.
Eine auffällige direkte Diskriminierung beim Entgelt für eine genau gleiche Arbeit kommt nur noch selten vor.Zjevná přímá diskriminace v odměňování za naprosto stejnou práci je dnes již poměrně ojedinělým jevem.
Im Mitteilungsblatt ist zu begründen, warum die Anbringung auffälliger Markierungen in einer Höhe von über 1500 mm notwendig war.Nezbytné zdůvodnění pro instalaci nápadného značení výše než 1500 mm se uvede ve formuláři oznámení.