"ansprechen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ansprechenoslovit

Beispieltexte mit "ansprechen"

Fehler beim Ansprechen der EchtzeituhrChyba při oslovení hodin reálného času
Beim Ansprechen der Löschanlage wird der Prüfstand ausgeschaltet.Když toto hasicí zařízení zareaguje, zkušební zařízení se vypne.
Die Öffnung darf sich nach dem Ansprechen nicht wieder verschließen.Otvor se po aktivaci nesmí zavřít.
Nach Ansprechen einer dieser Sicherheitsfunktionen stoppt die Maschine.Po reakci některé z těchto bezpečnostních funkcí se stroj zastaví.
Das AS muss mindestens beim Öffnen einer Fahrzeugtür, der Motorhaube und des Kofferraumes ansprechen und dies anzeigen.Poplašný systém musí přinejmenším detekovat a signalizovat otevření kterýchkoli dveří vozidla, kapoty motoru a zavazadlového prostoru.
Das FAS muss mindestens beim Öffnen einer Fahrzeugtür, der Motorhaube und des Kofferraumes ansprechen und dies anzeigen.Poplašný systém vozidel musí přinejmenším detekovat a signalizovat otevření kterýchkoli dveří vozidla, kapoty motoru a zavazadlového prostoru.
Wird eine Cholinesterasehemmung entdeckt, sollte erwogen werden, eine Untersuchung über das Ansprechen auf Reaktivatoren durchzuführen.Jestliže se zjistí inhibice cholinesterázy, je třeba uvažovat o provedení zkoušky odezvy na reaktivační činidla.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Da diese Erzeugnisse optisch nicht ansprechend sind, ist die Verwendung bestimmter Lebensmittelfarbstoffe erforderlich.Poněvadž tyto výrobky nejsou vzhledově přitažlivé, je nutné použití některých potravinářských barviv.
Veränderungen gegenüber dem Normalbetrieb (höhere Leistungsaufnahme, Temperaturen oder Schwingungen, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche, Ansprechen der Sicherheitseinrichtungen usw.) lassen erkennen, dass die Funktion beeinträchtigt ist.Zhoršení fungování se pozná podle změn v normálním provozu (zvýšený příkon, nárůst teplot nebo zesílení vibrací, nezvyklé zvuky nebo pachy, reakce bezpečnostních zařízení atd.).