"anhaltend" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

anhaltendneustálý

Beispieltexte mit "anhaltend"

Bonität hängt von anhaltend günstigen Bedingungen abPlatební schopnost je závislá na zachování příznivých podmínek

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Es wendet daher das Konzept des anhaltenden Engagements an.Proto účetní jednotka uplatňuje přístup trvající spoluodpovědnosti.
Durch Klimaschwankungen verursachte anhaltende und ausgeprägte unterdurchschnittliche Wasserverfügbarkeit.Trvalý a rozsáhlý výskyt podprůměrné dostupnosti vody způsobený proměnlivostí klimatu.
Diese Praktiken der Banken bei der Kreditvergabe könnten auf eine anhaltende Einflussnahme der Regierung hindeuten.Tyto postupy, jakými banky poskytují úvěry, by mohly poukazovat na přetrvávající vliv vlády.
Als die Kosten stiegen, konnte der Wirtschaftszweig der Union seine Preise aufgrund des anhaltenden Preisdrucks nicht entsprechend anheben.Když náklady vzrostly, výrobní odvětví Unie nemohlo s ohledem na pokračující tlak na ceny odpovídajícím způsobem své ceny zvýšit.
Außerdem erfasst das Unternehmen das anhaltende Engagement, das durch Nachordnung seines zurückbehaltenen Anteils für Kreditverluste entsteht.Účetní jednotka navíc vykazuje trvající spoluodpovědnost, která vyplývá z podřízení jejího zadrženého úroku za úvěrové ztráty.
Die Mikrofinanzierung und die Unterstützung sozialen Unternehmertums sollten potentielle Begünstigte erreichen und lang anhaltende Wirkungen haben.Mikrofinancování a podpora sociálního podnikání by měly dosáhnout až k potenciálním příjemcům a měly by mít dlouhodobý dopad.
eine Methode, um die anhaltende Kompetenz und regelmäßige Leistungsbewertung aller Mitarbeiter, die Prüftätigkeiten ausführen, zu gewährleisten;metodu pro zajištění trvalé odborné způsobilosti a pravidelné hodnocení výkonnosti všech zaměstnanců, kteří provádějí ověřovací činnosti;