"angemessen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

angemessenadekvátní

Beispieltexte mit "angemessen"

angemessen qualifizierte und erfahrene Ausbilder und Beurteiler für die Durchführung des Schulungsprogramms eingesetzt werden undpro provádění programu výcviku byli využiti instruktoři a hodnotící osoby s odpovídající kvalifikací a praxí a
Erstens sei die Veräußerung angemessen.Za prvé, prodej je přiměřený.
Daher ist die Höhe des MEP nicht angemessen.Proto není minimální dovozní cena na odpovídající úrovni.
Ratschläge für das Fahrverhalten, soweit angemessen.je-li to na místě, doporučení pro řidiče.
Eine vollständige Entschuldung nach einem kurzen Zeitraum ist nicht unter allen Umständen angemessen.Úplné prominutí dluhu po uplynutí krátké doby není vhodné ve všech případech.
Deshalb ist die Berücksichtigung der Mengen dieser Einfuhren bei der Feststellung der Schädigung angemessen.Při posuzování újmy je proto správné vzít v úvahu i objemy takových dovozů.
Aufgrund der vorliegenden Informationen und der vorgebrachten Argumente scheint ein Zeitraum von drei Jahren angemessen.Na základě těchto informací a poskytnutých důkazů se doba tří let zdá být přiměřená.
Diese müssen wirksam, angemessen und abschreckend sein.Tato snížení a vyloučení musejí být účinná, přiměřená a odrazující.
Sie muss einen solchen Beschluss jedoch angemessen begründen.V takovém případě musí agentura své rozhodnutí řádně odůvodnit.
Die Eigenmittel innerhalb der Gruppe sind angemessen aufgeteilt;kapitál je uvnitř skupiny uspokojivě rozdělen;
die Verbraucher angemessen an dem entstehenden Gewinn beteiligt,umožňuje spotřebitelům přiměřeně se podílet na výhodách z toho plynoucích,
Die vorgeschlagene Indexierung wurde daher als nicht angemessen befunden.Proto se dospělo k závěru, že navrhovaná indexace není vhodná.
sicherzustellen, dass potenzielle Unregelmäßigkeiten angemessen weiterverfolgt werden,odpovídající sledování možných nesrovnalostí,
die Verwaltungsbehörde, soweit angemessen die Bescheinigungsbehörde, und die Prüfbehörde;řídicí orgán, případně certifikační orgán, a auditní orgán;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

unangemessennepřiměřený
angemessener risikofreier Referenzzinssatz.přiměřená referenční úroková sazba požadovaná u bezrizikových investic.
angemessener risikofreier Referenzzinssatz;přiměřené referenční úrokové sazby požadované za bezrizikové investice;
angemessene Obergrenzen je Einheit.přiměřených stropů na jednotku.
Angemessenheit und Befähigung des PersonalsPřiměřený počet a kvalifikovanost personálu
angemessene Finanz- und Wirtschaftskompetenz.patřičnou úroveň finanční a ekonomické odborné způsobilosti.
angemessene Kenntnis der Bewertung von Sicherheiten;patřičné znalosti týkající se oceňování zajištění;
Angemessenheit der vorgeschlagenen AusgleichsmaßnahmenVhodnost navrhovaných kompenzačních opatření
angemessene Kenntnis der ethischen Standards im Geschäftsleben;patřičné znalosti etických standardů v odvětví;
angemessener Beitrag zu den Europäischen Innovationspartnerschaften;řádné přispění k evropským inovačním partnerstvím;
eine angemessene Verwaltungsstruktur besitzen,mají odpovídající administrativní infrastrukturu,
die Kanalisierung der Haftung, soweit angemessen;případně stanovení odpovědnosti;
einem angemessenen Entscheidungsrahmen unterliegt.podléhá odpovídajícímu rámci řízení.
Eine angemessene Werkstattausrüstung bereitstellen.Údržbáři musí být k dispozici vhodné dílenské vybavení.
Sicherstellung einer angemessenen Jugendstrafrechtspflege.Zřídit odpovídající soudní systém pro mladistvé.
die Genauigkeit und Angemessenheit der Volatilitätsannahmen.přesnost a vhodnost předpokladů používaných při stanovení koeficientů volatility.
Für Instandhaltungsarbeiten eine angemessene Werkstattausrüstung bereitstellen!K provádění preventivní údržby a oprav zajistěte vhodné dílenské vybavení!