"angegeben" auf Tschechisch


angegebenuvedený


Beispieltexte mit "angegeben"

soweit nicht anders angegebenpokud není uvedeno jinak
Nicht in der Entscheidung angegebenNeupřesněno v soudním rozhodnutí
Die Beiträge werden in Euro angegeben.Příspěvky budou vyjádřeny v eurech.
wie in der Vermögenserklärung angegebenJak je uvedeno v prohlášení o majetku.
Die Größen werden mit Toleranzen angegeben.U veličin je uvedena také tolerance.
Nettogewicht, sofern nichts anderes angegeben.Vyjádřeno podle čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak.
wie in der Einkommenssteuererklärung angegebenJak je uvedeno v přiznání k dani z příjmů.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Fluorwasserstoff, angegeben als HFFluorovodík vyjádřený jako HF
Chlorwasserstoff, angegeben als HClChlorovodík vyjádřený jako HCl
Alle gasförmigen Fluoride, angegeben als HFVšechny plynné fluoridy vyjádřené jako HF.
Alle gasförmigen Chloride, angegeben als HClVšechny plynné chloridy vyjádřené jako HCl.
Die Werte müssen fortlaufend angegeben werden.Hodnoty musí být po sobě jdoucí.
Beide Werte können im Parameterfeld angegeben werden.Obě hodnoty lze zadat do Pole parametrů.
Öffentliche Funktionen werden wie angegeben implementiert.Funkce, které jsou veřejné, budou prováděny tak, jak je uvedeno.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Angegebene Beziehung zum Antragsteller:Udávaný vztah k žadateli:
Angegebene Kapazität eines AbstractMonitoringObject.Explicitní schopnost objektu AbstractMonitoringObject.
angegebenes Netto- oder Bruttogewicht oder angegebene Zahl der Körner;deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet semen;
Angegebene Leistungszahl [5] bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur TjDeklarovaný koeficient [6] při vnitřní teplotě 27(19) °C a venkovní teplotě Tj
Angegebene Leistung für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur TjDeklarovaný topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj
angegeben, ob die Erzeugnisse unter die in Japan gesetzlich vorgeschriebenen Übergangsmaßnahmen fallen.uvádět, zda se na produkty vztahují nebo nevztahují přechodná opatření stanovená v japonských právních předpisech.
Plattform, Gewicht oder Abmessungen nicht angegebenVáček, pytlík
Ein- und Auslagerungszeiträume sind im Anhang angegebenDob uskladnění a vyskladnění jsou uvedeny v příloze.
wie in der von den Gläubigern zertifizierten Schuldenliste angegebenJjak je uvedeno v seznamu nebo seznamech dluhů ověřených věřiteli.
Ein vorgeschriebenes Attribut wurde in der Konfiguration nicht angegebenV konfiguraci datového objektu nebyl uveden jeden z předepsaných atributů
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Nicht in der öffentlichen Urkunde/dem gerichtlichen Vergleich angegebenNeupřesněno ve veřejné listině/soudním smíru:
Reinheit des genannten Stoffes mindestens 95 %, sofern nicht anders angegebenČistota uvedené látky je nejméně 95 %, pokud není uvedeno jinak
Ein vorgeschriebenes Attribut wurde in der Konfiguration des Datenobjekts nicht angegebenV konfiguraci datového objektu chybí jeden z předepsaných atributů
Als Freitext angegebene Anschrift.Adresa uvedená jako volný text.
Beschreibung des angegebenen Status.Popisné prohlášení o deklarovaném stavu.
Wert der angegebenen GrundeinstellungHodnota uvedeného výchozího nastavení
In der Entscheidung angegebene ZinsenÚrok upřesněn v soudním rozhodnutí
die vom Hersteller angegebene Bezeichnung,obchodní popis stanovený výrobcem,
Verwaltungsbehörde (nicht genauer angegeben).Úřady veřejné správy (dále nediferencovány).
Die Ausgangsprüfgeschwindigkeit ist die oben angegebene.Počáteční zkušební rychlost musí odpovídat výše uvedené specifikaci.