"alles" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

allescokoli

Beispieltexte mit "alles"

Alles in allem vertritt die Kommission die Auffassung, dass die Auswahl des Vergleichslands Indien nicht unvertretbar ist.Komise se proto domnívá, že volba Indie jako srovnatelné země není nepřiměřená.
Dies gilt nur für Schiffe mit einer Länge von 15 m über alles.Tato podmínka platí pouze pro plavidla o celkové délce větší než 15 m.
Der Gemeinsame Zolltarif umfasst alles folgenden Elemente:Společný celní sazebník obsahuje všechny tyto prvky:
Anlage Probelauf mit externer Zähleinrichtung alles ohne Selbsthaltung.Zkušební chod zařízení s externím počítacím zařízením, vše bez samodržného zapojení.
Mechanik überprüfen, Produkt (Schachtel) überprüfen und alles ausräumen.Zkontrolujte mechaniku, zkontrolujte produkt (krabice) a všechno vykliďte.
Die Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation enthält mindestens alles Folgende:Základní dokument farmakovigilančního systému musí obsahovat přinejmenším všechny tyto údaje:
unternimmt der anpassungswillige Teilnehmer alles Notwendige, um diese Bedingungen zu prüfen;Vyrovnávající účastník vynaloží veškeré úsilí na ověření takových podmínek.
Dieses Register enthält für jedes Schiff mindestens den Namen, die Länge über alles und eine Kennnummer.Uvedený rejstřík obsahuje nejméně název, celkovou délku a identifikační kód každého plavidla.
Auf dem 4 km langen Tettnanger Hopfenlehrpfad findet der interessierte Besucher alles Wissenswerte über den Tettnanger Hopfen.Na čtyřkilometrové naučné stezce Tettnanger Hopfenlehrpfad se zájemci mohou dozvědět všechny informace a zajímavosti o chmelu „Tettnanger Hopfen“.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Alles, was mit Menschen oder Gruppen von Menschen zu tun hat.Jakákoli hodnota týkající se osob nebo skupin osob.
Anmerkung 3: Länge als Länge über alles.“Poznámka 3: Délka je definována jako celková délka (LOA).“
Ausgabevariablen (alles Float / Gleitkommazahlen)Výstupní proměnné (všechny typu float / čísla s pohyblivou desetinnou čárkou)
Maßbereiche der Fahrzeugabmessungen (Maße über alles)Rozsah vnějších rozměrů vozidla
Dazu muss die Informationsdichte auf „Alles“ gesetzt werden.Pro tuto zkoušku se informační hustota přepne na „všechny prvky“.
eine Bewertung der Umstände des Falles gemäß den Kriterien von Artikel 15,posouzení okolností případu v souladu s kritérii stanovenými v článku 15 tohoto nařízení;
Deshalb hängt der Umfang der Untersuchung von den Gegebenheiten des Falles ab.To znamená, že rozsah analýzy bude záviset na povaze případu.
sie stammen aus Aquakulturbetrieben, die allesamt der Aufsicht der zuständigen Behörde unterstehen;pocházejí z akvakulturních hospodářství, která jsou všechna pod dohledem příslušného orgánu;