"Zucker" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Zuckercukr

Beispieltexte mit "Zucker"

Zucker des KN-Codes 1701;cukru kódu KN 1701;
Zucker — außerordentliche und industrielle EinfuhrCukr výjimečného a průmyslového dovozu
Zucker und Melassen, karamellisiert, mit einem Gehalt an Saccharose, bezogen auf den Trockenstoff, von 50 GHT oder mehrKaramel obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy v sušině
B. Standardqualitäten von ZuckerB. Standardní jakost cukru
Industrielle Maschinen und Apparate zum Herstellen von ZuckerStroje a přístroje pro výrobu cukru
Boysenbeerenmus, entkernt, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von ZuckerProtlaky (pyré) z Boysenových ostružin bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru
Rücknahme von Zucker vom MarktStažení cukru
Bananen, mit Zucker haltbar gemachtBanány konzervované cukrem
eines Zucker erzeugenden Unternehmens,podniku vyrábějícího cukr
Ausfuhrlizenz für Zucker ohne ErstattungVývozní licence na cukr bez náhrady
Ausfuhr- erstattungen - Zucker und IsoglucoseVývozní náhrady – cukr a isoglukosa
Andere Zucker (einschließlich Invertzucker) a.n.g.Ostatní cukry (včetně invertního cukru), j. n.
Andere nicht alkoholhaltige Getränke, Zucker enthaltendOstatní nealkoholické nápoje obsahující cukr

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zuckerabgabedaň z cukru
Zuckerindustriecukrovarnický průmysl
Zuckererzeugniscukrový výrobek
Zuckerprotokolldohoda o cukru
Zuckerraffinationrafinace cukru
Zuckerrüben (ohne Saatgut)Cukrovka (kromě sadbové)
Zuckermais (Jungmais (Babymais))Kukuřice cukrová (Kukuřičky)
Zuckerester von SpeisefettsäurenEstery sacharosy s mastnými kyselinami
Zuckerrüben der StandardqualitätCukrová řepa standardní jakosti
Standardqualität von RohzuckerStandardní jakost surového cukru
Standardqualität von WeißzuckerStandardní jakost bílého cukru
Übertragung von ÜberschusszuckerPřevod přebytkového cukru
andere als Zuckerrohr:Jiné než cukrová třtina:
Gehalt an Invertzucker:maximální obsah invertního cukru:
Hybriden von Zuckermais:Hybridy cukrové kukuřice:
Mindestpreis für ZuckerrübenMinimální cena cukrové řepy
Nichtquotenzucker und -isoglucoseCukr a isoglukosa mimo rámec kvót
Zuckermais, frisch oder gekühltKukuřice cukrová, čerstvá nebo chlazená
Zuckerkonzentration in g/l, refraktometrisch gemessen:obsah cukru v gramech na litr, stanovený refraktometricky:
Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen;cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviv;
Zuckerrübenfasern verkürzen die intestinale Transitzeit.Vláknina z cukrové řepy zkracuje dobu průchodu trávicím traktem
Zuckerrübenfasern tragen zur Erhöhung des Stuhlvolumens beiVláknina z cukrové řepy přispívá ke zvýšení objemu stolice
Zuckermais (Zea mays var. saccharata) der Unterposition 20019030kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata) podpoložky 20019030
Zuckerwaren in Form gepresster Tabletten (einschließlich Cachous)Cukrovinky – komprimáty (včetně ústních pastilek)
Einfuhr von zur Raffination bestimmtem RohzuckerDovozy surového cukru určeného k rafinaci
EUR je Tonne Weißzucker als B-Abgabe für B-ZuckerEUR za tunu bílého cukru jako dávka B pro cukr B
EUR je Tonne Weißzucker als Grundproduktionsabgabe für A-Zucker und B-ZuckerEUR za tunu bílého cukru jako dávka ze základní výroby pro cukr A a cukr B
über eine Dauerausschreibung für das Wirtschaftsjahr 2004/05 zur Festsetzung von Abschöpfungen und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr von Weißzuckero stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
Anpassung der nationalen ZuckerquoteÚprava vnitrostátní kvóty na cukr
Maiskölbchen und andere, ZuckermaisKukuřičky a ostatní, kukuřice cukrová
I. Standardqualität von ZuckerrübenI. Standardní jakost cukrové řepy
Überschussabgabe auf dem ZuckersektorDávka z přebytku v odvětví cukru
kakaohaltige Zuckerwaren (Position 1806);cukrovinky obsahující kakao (číslo 1806);
Preisberichterstattung auf dem ZuckermarktOznamování cen na trhu s cukrem
Hülsenfrüchte und Zuckermais (Kapitel 7);luštěniny nebo kukuřice cukrová (kapitola 7);