"Zollschuld" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Zollschuldcelní dluh

Beispieltexte mit "Zollschuld"

Entstehen der ZollschuldVznik celního dluhu
Erlöschen der ZollschuldZánik celního dluhu
Mitteilung der ZollschuldOznámení celního dluhu
Verjährung der ZollschuldPromlčení celního dluhu
Ort des Entstehens der ZollschuldMísto vzniku celního dluhu
Sicherheitsleistung für eine möglicherweise entstehende oder eine entstandene ZollschuldJistota za celní dluh, který by mohl vzniknout, nebo který vznikl
Entstehen der Zollschuld bei VerstößenCelní dluh vzniklý nesplněním povinností nebo podmínek
Die Zollschuld entsteht zum Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung.Celní dluh vzniká okamžikem přijetí celního prohlášení.
Festsetzung des Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags, Mitteilung der Zollschuld und buchmäßige ErfassungVyměření výše dovozního nebo vývozního cla, oznámení celního dluhu a zaúčtování
Eine künftige Zollschuld ergäbe sich aus den endgültigen Feststellungen der Antisubventionsuntersuchung.Jakýkoli budoucí celní dluh by vycházel z konečných zjištění antisubvenčního šetření.
Die Bestimmungen über das Entstehen einer Zollschuld und die Erhebung des entsprechenden Betrags gelten sinngemäß.Obdobně platí opatření, týkající se vzniku celního dluhu a jeho vymáhání.
Eine etwaige künftige Zollschuld ergäbe sich aus den Feststellungen der wieder aufgenommenen Antidumpinguntersuchung.Jakýkoli budoucí celní dluh by vycházel ze zjištění opětovně zahájeného antidumpingového šetření.
Die Höhe der möglichen künftigen Zollschuld des Antragstellers kann in diesem Verfahrensstadium nicht geschätzt werden.Výši možného budoucího celního dluhu žadatele nelze v tomto stadiu šetření odhadnout.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zollschuldner ist der Anmelder.Dlužníkem je deklarant.
der Zollschuldner hat gutgläubig gehandelt.dlužník jednal v dobré víře.
Das Gleiche sollte für die Fälle des Entstehens einer Ausfuhrzollschuld gelten.Totéž by mělo platit i pro vznik celního dluhu při vývozu.
Der Abgabenbetrag kann von einem Dritten anstelle des Zollschuldners entrichtet werden.Platbu může místo dlužníka provést třetí osoba.
Für ausfuhrabgabenpflichtige Waren entsteht eine Ausfuhrzollschuld, wenn Folgendes nicht erfüllt ist:U zboží podléhajícího dovoznímu clu vzniká celní dluh při dovozu nesplněním:
Bei indirekter Vertretung ist Zollschuldner auch die Person, in deren Auftrag die Anmeldung abgegeben wird.V případě nepřímého zastupování je dlužníkem také osoba, na jejíž účet je celní prohlášení podáváno.
Bei indirekter Vertretung ist auch die Person Zollschuldner, in deren Auftrag die Zollanmeldung abgegeben wird.V případě nepřímého zastupování je dlužníkem také osoba, na jejíž účet je celní prohlášení činěno.
Überlassung gegen Entrichtung des der Zollschuld entsprechenden Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags oder der Leistung einer SicherheitPropuštění podmíněné zaplacením částky dovozního nebo vývozního cla odpovídající celnímu dluhu nebo poskytnutím jistoty