"Zivilgesellschaft" auf Tschechisch


Zivilgesellschaftobčanská společnost


Beispieltexte mit "Zivilgesellschaft"

Vorbereitende Maßnahme — Minderheiten in Russland — Entwicklung von Kultur, Medien und ZivilgesellschaftPřípravná akce – Menšiny v Rusku – Rozvíjení kultury, sdělovacích prostředků a občanské společnosti
Verantwortlich für die Durchsetzung der politisch motivierten Ordnungs- und Haftstrafen gegen Vertreter der Zivilgesellschaft.Odpovídá za ukládání politicky motivovaných správních a trestních sankcí představitelům občanské společnosti.
Zahl der erreichten Bürger, Unternehmen, lokalen Behörden, eingetragenen Nichtregierungsorganisationen (NRO) und anderen Organisationen der ZivilgesellschaftPočet oslovených občanů, podniků, místních orgánů, zaregistrovaných nevládních organizací a jiných organizací občanské společnosti
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss gewährleistet die Vertretung der verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft.Evropský hospodářský a sociální výbor zajišťuje zastoupení různých hospodářských a sociálních složek organizované občanské společnosti.
Förderung der Entwicklung der Zivilgesellschaft und ihrer aktiven Beteiligung an der Entscheidungsfindung.Podpořit rozvoj občanské společnosti a její aktivní účasti v rozhodovacím procesu.
Am 20. Dezember 2010 verurteilte er den Aktivisten der Zivilgesellschaft Uladsimir Koschytsch zu 14 Tagen Haft.Dne 20. prosince 2010 odsoudil občanského aktivistu Uladzimira Kozhycha ke 14 dnům odnětí svobody.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Verantwortlich für die repressiven Maßnahmen gegen die Zivilgesellschaft im Anschluss an die Wahlen vom Dezember 2010.Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.
Förderung der Entwicklung der Zivilgesellschaft einschließlich der Organisationen der Sozialpartner und ihrer aktiven Beteiligung an Entscheidungsprozessen.Podpořit rozvoj občanské společnosti, včetně organizací sociálních partnerů a jejich aktivní účasti v rozhodovacím procesu.
Weitere Förderung der Entwicklung der Zivilgesellschaft einschließlich der Organisationen der Sozialpartner und ihrer Beteiligung an Entscheidungsprozessen.Dále podpořit rozvoj občanské společnosti včetně organizací sociálních partnerů a jejich účasti v rozhodovacím procesu.
Die demokratische Opposition und die Zivilgesellschaft werden unter Verwendung gefälschter Informationen systematisch negativ und herabwürdigend dargestellt.Demokratická opozice a občanská společnost jsou pomocí zkreslených informací systematicky prezentovány v negativním a urážlivém světle.
Ehemaliger Justizminister, unter seiner Leitung erarbeiteten seine Dienststellen Gesetze zur Unterdrückung der Zivilgesellschaft und der demokratischen Opposition.Jako bývalý ministr spravedlnosti je odpovědný za to, že jeho úřad vypracoval předpisy represivní povahy ve vztahu k občanské společnosti a demokratické opozici.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Pilotprojekt — Zivilgesellschaftliches Forum EU-RusslandPilotní projekt – Fórum občanské společnosti EU–Rusko
Wiederversöhnung, vertrauensbildende Maßnahmen und Förderung der Zivilgesellschaft,usmíření, opatření k budování vzájemné důvěry a podporu občanské společnosti,
Unterstützung der Entwicklung der Zivilgesellschaft, u. a. zur Stärkung der sozialen Eingliederung.posílit rozvoj občanské společnosti, s cílem mj. podpořit sociální začlenění.
Menschenrechte, Demokratie, verantwortungsvolle Staatsführung, Konfliktverhütung und Aufbau der Kapazitäten der Zivilgesellschaft;lidských práv, demokracie, řádné správy věcí veřejných, předcházení konfliktům a budování občanské společnosti,
Die demokratische Opposition und die Zivilgesellschaft wurden unter Verwendung gefälschter und unwahrer Informationen systematisch negativ und herabwürdigend dargestellt.Demokratická opozice a občanská společnost byly pomocí zkreslených a nepravdivých informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle.