"Zielgruppen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
ZielgruppenCílové skupiny

Beispieltexte mit "Zielgruppen"

Zielgruppen waren die Armee, Sicherheitsfirmen und die Autoindustrie.Cílovými skupinami byla armáda, poskytovatelé bezpečnostních služeb a automobilový průmysl.
Außerdem sollte die Definition der Zielgruppen für solche Tests geklärt werden.Je také vhodné objasnit definici cílových skupin tohoto testování.
Die Inhalte dieser Betriebsanleitung sind für unterschiedliche Zielgruppen bestimmt.Obsahy tohoto provozního návodu jsou určeny pro různé cílové skupiny.
Alle Zielgruppen müssen diese Betriebsanleitung gelesen und die Inhalte verstanden haben.Všechny cílové skupiny si musí přečíst tento provozní návod k obsluze a musí porozumět jeho obsahu.
Informationen zur geografischen Abdeckung und zu Zielgruppen des gemeinsamen Aktionsplans;informace o jeho zeměpisném pokrytí a cílových skupinách;
Diese Beihilfen zielen somit darauf ab, die Einstellung von Arbeitnehmern dieser Zielgruppen zu fördern.Cílem takové podpory je tedy podporovat nábor z řad cílových kategorií pracovníků.
das Risiko für nicht zu den Zielgruppen gehörende terrestrische Organismen außer Wirbeltiere und aquatische Organismen.riziko pro necílové suchozemské organismy vyjma obratlovců a pro vodní organismy.
Dabei wird besondere Aufmerksamkeit auf potenzielle, neue, junge und weibliche Unternehmer sowie auf andere spezielle Zielgruppen gerichtet.Zvláštní pozornost bude věnována potenciálním, novým, mladým podnikatelům a podnikatelkám a rovněž dalším specifickým cílovým skupinám.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Potenzial für greifbare Auswirkungen auf die Zielgruppen,Možnost dosažení hmatatelných dopadů na cílové skupiny