"Zeugnis" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Zeugniscertifikát

Beispieltexte mit "Zeugnis"

Zeugnis als Ausbildungsorganisation für FluglotsenOsvědčení organizace pro výcvik řídících letového provozu
Die nationalen Aufsichtsbehörden überwachen die Konformität mit dem Zeugnis.Vnitrostátní dozorové orgány sledují dodržování osvědčení.
Das Zeugnis bleibt gültig, solangeOsvědčení zůstává platné za podmínky, že:
Das DAAD ist dem Zeugnis beizufügen.Dokument DAAD se připojí k osvědčení.
Das Zeugnis ist unbefristet zu erteilen.Osvědčení se vydává s časově neomezenou platností.
Die zuständige Behörde sollte das Zeugnis auf Antrag ausstellen.Příslušný orgán by měl osvědčení vydávat na žádost.
Die Ausstellungsbehörde stellt das Zeugnis insbesondere nicht aus,Vydávající orgán osvědčení nevydá, zejména pokud:
Das Zeugnis sollte in sämtlichen Mitgliedstaaten dieselbe Wirkung entfalten.Osvědčení by ve všech členských státech mělo vyvolávat stejné účinky.
das Zeugnis nicht gemäß Nummer 21.B.330 zurückgegeben oder widerrufen wird.držitel osvědčení se jej nevzdal nebo jeho platnost nebyla zrušena podle bodu 21.B.330.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Materialzeugnissemateriálová osvědčení
Eierzeugnisvaječný výrobek
Fischereierzeugnisprodukt rybolovu
Getreideerzeugnisobilný výrobek
Obsterzeugnisovocný výrobek
tierisches Erzeugnisživočišný výrobek
chemisches Erzeugnischemický výrobek
verpacktes Erzeugniszabalený výrobek
kosmetisches Erzeugniskosmetický přípravek
landwirtschaftliches Erzeugniszemědělský výrobek
organisches chemisches Erzeugnisvýrobek organické chemie
anorganisches chemisches Erzeugnisvýrobek anorganické chemie
B.327 Eingeschränktes LufttüchtigkeitszeugnisB.327 Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely
Handel nach Erzeugnissenobchod podle výrobků
Handel mit Agrarerzeugnissenobchod zemědělskými výrobky
Gleichwertigkeit der Zeugnisserovnocennost diplomů
Verzeichnis der Agrarerzeugnissenázvosloví zemědělských výrobků
Qualitätsprüfung von Industrieerzeugnissenřízení jakosti průmyslových výrobků
Antrag auf ein BetreiberzeugnisŽádost o osvědčení provozovatele
Zulässige Höchstkonzentration im kosmetischen FertigerzeugnisNejvyšší povolená koncentrace v konečném kosmetickém výrobku
den Bedingungen seines Zeugnisses,podmínkami osvědčení, které mu bylo uděleno;
Beglaubigte Abschriften des ZeugnissesOvěřené kopie osvědčení
Erzeugnis der biologischen Landwirtschaftbiopotravina
pharmazeutische Erzeugnisse (Kapitel 30);farmaceutické výrobky (kapitola 30) nebo
Befallene Pflanzen oder PflanzenerzeugnissePostižené rostliny nebo rostlinné produkty
Beförderung nicht abgefüllter WeinbauerzeugnissePřeprava nebalených vinařských produktů
Qualitätskontrolle bei landwirtschaftlichen Erzeugnissenkontrola kvality zemědělských výrobků