"Zeitstempel" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Zeitstempelčasové razítko

Beispieltexte mit "Zeitstempel"

Zeitstempel mit Datum und UhrzeitČasové razítko s datem a časem
Zeitstempel ist ein Datum, das zusammen mit allen Ablauf- und Typdaten gespeichert wird.Časové razítko je datum, které se ukládá do paměti spolu s daty zkušebního procesu a zkoušeného typu (s procesními a typovými daty).
Der Datensatz wird kopiert und mit einem neuen Zeitstempel versehen.A to tak, že se původní datová věta zkopíruje a její aktuální kopie opatří novým časovým razítkem.
Der Zeitstempel wird automatisch anhand von aktuellem Datum und Uhrzeit vergeben.Časové razítko se generuje automaticky, a sice na základě aktuálního data a času.
In dem Dialog ist weiterhin der Zeitstempel und das Speicherdatum für diesen Speichervorgang sichtbar.V dialogu je dále vidět také časové razítko a datum uložení danou ukládací operací.
Der neu gespeicherte Typdatensatz wird mit dem aktuellsten Zeitstempel geladen und in der Ansicht dargestellt.Poté se načte nově uložená typová datová věta s nejaktuálnějším časovým razítkem a zobrazí.
Damit eine Versionsunterscheidung möglich ist, wird dem Namen des Typdatensatzes der zugehörige Zeitstempel angehängt.Aby bylo možno rozlišovat jednotlivé verze, připojuje se k názvu typové datové věty příslušné časové razítko.
Datenaktualisierungen müssen mit einem Zeitstempel versehen, archiviert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.Aktualizace se datují, archivují a zpřístupňují veřejnosti.
In diesem Fenster werden die aktuellen Meldungen mit Status, Meldungsnummer, Funktionseinheit, Gerät, Meldungstext, Zeitstempel und Index angezeigt.Toto okno obsahuje přehled aktuálních hlášení s údaji o stavu, čísle hlášení, funkční jednotce, přístroji a s textem hlášení, časovým razítkem a indexem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Alle zuvor mit einem bestimmten Zeitstempel geladenen Daten bzw. die geänderten Daten werden in die neue Datenbank geschrieben.Do nové databáze se zapíšou všechna předtím načtená data s určitým časovým razítkem resp. upravená data.
Zu Beginn der Datei stehen der Prüflingstyp, der Datenname mit Zeitstempel sowie der Pfad- und Dateiname der zugehörigen Datenbank.Na začátku souboru je uveden typ zkoušeného dílu, název dat s časovým razítkem a název cesty a souboru příslušné databáze.
In diesem Fenster werden die Fehlermeldungen historisch mit Status, Meldungsnummer, Funktionseinheit, Gerät, Meldungstext, Zeitstempel und Index angezeigt.Toto okno obsahuje historický přehled chybových hlášení s údaji o stavu, čísle hlášení, funkční jednotce, přístroji a s textem hlášení, časovým razítkem a indexem.
Da bei diesen Ausgabedateien im Gegensatz zur Datenbank keine History in der Datei direkt vorhanden sein kann, ist der Zeitstempel im Dateinamen mit angegeben.Do těchto souborů nelze, na rozdíl od databáze, zahrnout přímo také historii, proto je v jejich názvu uvedeno také časové razítko.
Weiterhin wird eine History- Verwaltung der abgespeicherten Daten unterstützt, so dass zuvor gespeicherte Daten anhand eines Zeitstempels wieder rekonstruiert werden können.Podporována je také správa historie uložených dat, což umožňuje rekonstruovat dříve uložená data na základě časového razítka.
Die Unterscheidung dieser Dateien erfolgt entweder über die Datum/Zeitangabe (Zeitstempel) der Prüfung oder über die Seriennummer, welche zu Beginn der Messung eingegeben werden kann.Tyto soubory se rozlišují buď podle data/času (časového razítka) zkoušky nebo podle sériového čísla, které je možno zadat na začátku měření.