"Zeichen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Zeichenznak

Beispieltexte mit "Zeichen"

Anzahl Zeichenpočet znaků
Zeichen nach links oder rechtsZnaky doleva nebo doprava
Zeichen und Nurnrnern, Anzahl und Art der PackstückeZnačky a čisla – Počet a druh nákladových kusů
Zeichen mit fünf statt vier Strahlen dürfen ebenfalls verwendet werden.Místo značky se čtyřmi čarami je možno použít značku s pěti čarami.
Bis zu 52 numerische ZeichenMaximálně 52 alfanumerických znaků.
Schutz von Angaben und ZeichenOchrana označení a symbolů
Textfeld mit bis zu 50 Zeichen.Volný text, maximálně 50 znaků.
Höchstens 40 alphanumerische Zeichen.Nejvýše 40 alfanumerických znaků
(XX) enthält nicht-alphabetische Zeichen(XX) obsahuje nealfabetické znaky
Der Fehlercode besteht immer aus 3 Zeichen.Kód chyby sestává vždy ze 3 znaků.
Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen.Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
Zuviele Zeichen in Konfiguration.Příliš mnoho znaků v konfiguraci.
Bewegt Cursor 1 Zeichen nach linksPosune kurzor o 1 znak doleva
Bewegt Cursor 1 Zeichen nach rechtsPosune kurzor o 1 znak doprava.
Genormtes Zeichen für NebelscheinwerferStandardní značka pro přední mlhový světlomet
Die Höchstgeschwindigkeit wird mit dem Zeichen vmax bezeichnet.Symbol vmax označuje maximální rychlost.
Obere Zeichen schwarz auf gelbem oder orangefarbenem HintergrundSymboly v horní části musí být černé na žlutém nebo oranžovém pozadí
Angaben und Zeichen der Qualitätsregelung und Rolle der ErzeugerOznačení a symboly v rámci režimů jakosti a úloha producentů

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gütezeichenoznačení kvality
Warenzeichenznačka
Verkehrszeichengebungdopravní značky
Leerzeichenmezera
CE-KennzeichenCE označení
eingetragenes Warenzeichenregistrovaná obchodní známka
optische Zeichenerkennungelektronické rozpoznávání písma
Anschnallzeichen und RauchverbotszeichenSignalizace „Připoutejte se“ a „Nekuřte“
Vorrichtungen für Schallzeichen/SchallzeichenZvuková výstražná zařízení a signály
Das Prüfzeichen bestehtZnačka schválení sestává:
einem zusätzlichen Zeichen:doplňkového symbolu:
Prüfzeichen des Gerätetyps,značku schválení typu zařízení,
Aktenzeichen der Entscheidung:Referenční číslo soudního rozhodnutí:
Sicherheitszeichen und Warnschilderbezpečnostní značky a výstražné cedule
Zeichentische (ausgenommen solche der Position 9017)Kreslicí (rýsovací) stoly (jiné než čísla 9017)
Zeichen, Nummern und Anzahl der Säcke oder Angabe „als Massengut“Značky, čísla a počet pytlů nebo údaj „volně ložené“
Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke in der ausgeführten Menge9.Značky, čísla, počet a druh nákladových kusů u vyvezeného množství9.
Zeichentische und -maschinen, andere Zeichen-, Anreiß- oder Recheninstrumente und -geräteKreslicí (rýsovací) stoly a stroje, ostatní kreslicí (rýsovací), označovací nebo počítací přístroje
Angaben auf dem EU-UmweltzeichenInformace uvedené na ekoznačce EU
Eintragung der ENERGY STAR-ZeichenZápis známek ENERGY STAR
Informationen auf dem UmweltzeichenInformace uvedené na ekoznačce:
Beispiel für ein EG-TypgenehmigungszeichenPříklad značky ES schválení typu
Anforderungen an Einrichtungen für SchallzeichenPožadavky na zvuková výstražná zařízení
Anbringungsstelle und Anbringung, hinteres KennzeichenUmístění a připevnění zadních registračních tabulek
Kinematische Parameter zu hoch oder falsches VorzeichenKinematický parametr je příliš vysoký nebo má chybné znaménko
Wie ist Ihr Rufzeichen?Jaký je váš volací znak?
Anzeigen, Kennzeichen und BedienenZobrazení, označování a obsluha
Hinweis / Allgemeines Gebotszeichen!Upozornění / Obecná příkazová značka!
Sicherheitszeichen warten und austauschenÚdržba a výměna bezpečnostních symbolů a značek
Aktenzeichen des gerichtlichen Vergleichs:Referenční číslo soudního smíru:
Aktenzeichen im zuständigen Mitgliedstaat:Ref. číslo v příslušném členském státě::
Luftfahrzeugmuster und Eintragungszeichen [4]:Typ letadla a poznávací značka [4]: