"Woche" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Wochetýden

Beispieltexte mit "Woche"

Diese Frist beträgt mindestens eine Woche.Tato lhůta musí činit alespoň jeden týden.
die Arbeitszeit pro Woche oder Monat,délka pracovní doby za týden nebo za měsíc,
Er darf jedoch nur eine Lizenz pro Woche beantragen.Žadatel však nesmí podat více než jednu žádost za týden.
Reinigen Sie die Säge einmal pro Woche gründlich (stromlos).Pilu jednou týdně důkladně vyčistěte (odpojenou od napájení).
Die Anträge auf Einfuhrlizenzen sind von Montag bis Freitag jeder Woche zu stellen.Žádosti o dovozní licence mohou být předloženy každý týden od pondělí do pátku.
Die während der laufenden Woche eingereichten Anträge werden nicht berücksichtigt.Žádosti podané během probíhajícího týdne nelze přijmout.
am letzten Arbeitstag vor der für die folgende Woche vorgesehenen Teilausschreibung,poslední pracovní den před dílčím nabídkovým řízením, které je stanoveno na následující týden;
Das nationale Koordinierungszentrum ist rund um die Uhr und sieben Tage pro Woche in Betrieb.Národní koordinační centrum je v provozu dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Flitterwochenlíbánky
Wochenendevíkend
Wochenzeitschrifttýdeník
Reduzierung der Wochenarbeitstagekrátký pracovní týden
Bis zu 3 Wochen nach der GeburtOd narození do 3 týdnů
Legegeflügel und Junghennen (16 Wochen)ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů);
Die Erstattung wird alle zwei Wochen festgesetzt.Náhrada musí být stanovena každé dva týdny.
mindestens sechs Wochen vor einer angekündigten Ortsbesichtigung;nejméně šest týdnů před konáním ohlášené návštěvy na místě;
Beispielsweise bei Anmietung eines Zimmers während der Arbeitswoche.Například při pronájmu pokoje během týdne.
werden alle Tage einschließlich Wochenenden und Feiertagen gezählt;počítá každý den včetně víkendů a svátků,
eine der Inspektion vorausgehende Vorbereitungsphase von mindestens zehn Wochen;přípravnou fázi v minimální délce deseti týdnů před kontrolou;