"Wert" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Werthodnota
Wertcena

Beispieltexte mit "Wert"

wirtschaftlicher Wertekonomická hodnota
Wert (Spalte V)Hodnota (sloupec V)
Wert der Höhenangabe.Hodnota nadmořské výšky.
Wert der ZahlungsansprücheHodnota platebních nároků
Wert in Millionen USDHodnoty v milionech USD
Wert der Konstante fehltchybí hodnota konstanty
Wert des zugekauften Dungs.Hodnota nakoupeného hnoje.
Wert des letzten GegenangebotsHodnota poslední protinabídky
Wert der vermarkteten ErzeugungHodnota produkce uvedené na trh
Wert der angegebenen GrundeinstellungHodnota uvedeného výchozího nastavení
Wert des gemessenen Krankheitsindikators.Hodnota měřeného indikátoru nemoci.
Fehlender oder falscher Wert.Chybějící nebo chybná hodnota.
Ein endgültiger statistischer Wert.Konečná statistická hodnota dat.
Ein vorläufiger statistischer Wert.Předběžná statistická hodnota dat.
Ein verbindlicher statistischer Wert.Definitivní statistická hodnota dat.
Ein provisorischer statistischer Wert.Prozatímní statistická hodnota dat.
Dem Parameter aktuell zugewiesener WertHodnota aktuálně přiřazená parametru
Ein halbverbindlicher statistischer Wert.Semidefinitivní statistická hodnota dat.
Dichte Wert des Prüfölshodnota hustoty kontrol. oleje
Dichte Wert des PrüfölsHodnota hustoty kontrol. oleje
Der Wert der Bezugsgröße.Hodnota data.
Sollwert wird auf Wert gesetztPožadovaná hodnota bude nastavena na příslušnou hodnotu
Parameter Wert ist nicht definierthodnota parametru není nadefinována
Parameter Wert ist nicht definiertHodnota parametru není určena
Bitte vorkonfigurierten Wert nicht ändern.Předem nakonfigurovanou hodnotu neměňte.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bewertungvyhodnocení
Sollwertpožadovaná hodnota
Auswertefensterokno Vyhodnocení
Auswertefenstertypentypy oken Vyhodnocení
Drehzahlsollwertpožadované otáčky
Linien Sollwertpožadovaná hodnota linky
gültige Werteplatné hodnoty
Sollwert Druckpožad. hodnota tlaku
Eingabe Meßwertezadání naměř. hodnot
bewerte Fördermengevyhodnocení dopravovaného množství
Sensorwerte kopierenkopírovat hodnoty senzoru
Wertminderung des Kapitalssnížení hodnoty kapitálu
Wertzollkomponente des ZollsValorická část cla
Wertminderung von VermögenswertenReprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru.
Wertebereich dynamischer ReifenradiusRozsah dynamického poloměru pneumatiky
Speichern erster Druckwertuložení první hodnoty tlaku
Partnerschaften und MehrwertVytváření partnerství a přidaná hodnota
bewerte die Messgrößenvyhodnocení naměřených veličin
nicht verwertbarer Abfallnevyužitelný odpad
Emission von Wertpapierenemise cenných papírů
aktuellen Messwert übergebenpředání aktuální naměř. hodnoty
Aufsummierung der Fördermengenwertesoučet hodnot dopravovaného množství
Wert der Höhe über Grund.Hodnota nadzemní výšky.
Wert des Gradienten zu kleinhodnota gradientu příliš malá
Wert jedes vergebenen Auftrags.Hodnota každé zadané zakázky.
Wert in den Systemparametern prüfen.Zkontrolujte hodnotu v systémových parametrech.
Wert der abwärts gerichteten NeigungHodnota sklonu směrem dolů
Werte werden nicht ununterbrochen gelesenHodnoty nejsou načítány bez přerušení
Wertminderungsaufwendungen aus dem Kreditgeschäft;ztráty ze snížení hodnoty úvěrů a půjček,
Externe Position hat den WertHodnota externí polohy je
Skalierung Frequenz bei Endwertškálování frekvence s koncovou hodnotou
berechne den nächsten Startwertvýpočet další spouštěcí hodnoty
Umschaltung auf externen SollwertPřepínání na externí požadovanou hodnotu
Bewertung zum beizulegenden ZeitwertOceňování reálnou hodnotou
Stückzahl oder aggregierter NominalwertPočet jednotek nebo agregovaná jmenovitá hodnota
Readtask liefert keine gültigen PositionswertReadtask nedodává žádnou platnou hodnotu polohy
Ruckwert ist gleich 0Hodnota trhnutí je rovna 0
Neue Stellwerte vorhanden ?Existují nové hodnoty akční veličiny ?
aktuelle Werte und Ergebnisseokamžité hodnoty a výsledky
Beizulegender Zeitwert - DefinitionDefinice reálné hodnoty
Schmalband-Typgenehmigungsgrenzwert - 1 mÚzkopásmová mezní hodnota pro schválení typu – 1 m
Nenneinstellwert des Motortemperaturreglers: …Jmenovité seřízení mechanismu regulace teploty motoru: …
Rechtsform der Konformitätsbewertungsstelle: …Právní forma subjektu posuzování shody: …