"Wert" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Wertcena
Werthodnota

Beispieltexte mit "Wert"

wirtschaftlicher Wertekonomická hodnota
Wert (Spalte V)Hodnota (sloupec V)
Wert der Höhenangabe.Hodnota nadmořské výšky.
Wert der ZahlungsansprücheHodnota platebních nároků
Wert in Millionen USDHodnoty v milionech USD
Wert der Konstante fehltchybí hodnota konstanty
Wert der Höhe über Grund.Hodnota nadzemní výšky.
Wert des zugekauften Dungs.Hodnota nakoupeného hnoje.
Wert des Gradienten zu kleinhodnota gradientu příliš malá
Wert des letzten GegenangebotsHodnota poslední protinabídky
Wert jedes vergebenen Auftrags.Hodnota každé zadané zakázky.
Fehlender oder falscher Wert.Chybějící nebo chybná hodnota.
Externe Position hat den WertHodnota externí polohy je
Ein endgültiger statistischer Wert.Konečná statistická hodnota dat.
Ein vorläufiger statistischer Wert.Předběžná statistická hodnota dat.
Frei formulierte Anmerkung zum Wert.Textová poznámka týkající se hodnoty.
Ein verbindlicher statistischer Wert.Definitivní statistická hodnota dat.
Die Option hat einen ungültigen WertMožnost má neplatnou hodnotu
Dichte Wert des PrüfölsHodnota hustoty kontrol. oleje
Dichte Wert des Prüfölshodnota hustoty kontrol. oleje
C dem Wert der Sicherheit,C hodnota kolaterálu;
Der Wert der Bezugsgröße.Hodnota data.
Der Wert ergäbe keinen Sinn.Hodnota by neměla smysl.
Sollwert wird auf Wert gesetztPožadovaná hodnota bude nastavena na příslušnou hodnotu
die Menge und den Wert der Waren;množství a hodnota zboží;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schwertmeč
Istwertskutečná hodnota
Zollwertcelní hodnota
Linien Sollwertpožadovaná hodnota linky
gültige Werteplatné hodnoty
Sollwert Druckpožad. hodnota tlaku
Sollwert Maschinepožadovaná hodnota stroje
Eingabe Meßwertezadání naměř. hodnot
Sensorwerte kopierenkopírovat hodnoty senzoru
Wertminderung des Kapitalssnížení hodnoty kapitálu
Wertzollkomponente des ZollsValorická část cla
Speichern erster Druckwertuložení první hodnoty tlaku
Partnerschaften und MehrwertVytváření partnerství a přidaná hodnota
f der Endwert,f je konečná hodnota,
Zu bewerten ist,Posoudí se tyto prvky:
Zollwert der WarenHodnota zboží pro celní účely
Mehrwert der ZellenPřidaná hodnota článků
Bewertung der Hilfehodnocení pomocí
Werte und Zeiten im Input FileHodnoty a časy ve vstupním souboru
Skalierung Frequenz bei Endwertškálování frekvence s koncovou hodnotou
berechne den nächsten Startwertvýpočet další spouštěcí hodnoty
Umschaltung auf externen SollwertPřepínání na externí požadovanou hodnotu
Azidität, Alkalinität und pH-WertKyselost, zásaditost a hodnota pH
Bewertung zum beizulegenden ZeitwertOceňování reálnou hodnotou
Ruckwert ist gleich 0Hodnota trhnutí je rovna 0
Zum Marktwert in EuroV tržní hodnotě vyjádřené v eurech
Mehrwert für die UnionPřidaná hodnota Unie
lese Werte aus TypdatenČtení hodnot z typových dat
Lese Werte aus Typdatenčtení hodnot z typových dat
Sollwert auf Null stellenPožadovanou hodnotu nastavte na nulu