"Werkstoffe" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Werkstoffemateriály

Beispieltexte mit "Werkstoffe"

Werkstoffe und Bauart:Použité materiály a způsoby konstrukce:
Werkstoffe und Bauart: …Použité materiály a způsoby konstrukce: …
Werkstoffe im Kontakt mit TrinkwasserMateriály ve styku s pitnou vodou
Werkstoffe für kreative Branchen, einschließlich KulturerbeMateriály pro tvůrčí podniky, včetně kulturního dědictví
Werkstoffe stehen als wichtige Grundlage im Mittelpunkt der industriellen Innovation.Materiály představují základ průmyslových inovací a jsou klíčovým faktorem, který je umožňuje.
Werkstoffe für eine nachhaltige und ressourcenschonende Industrie mit geringen EmissionenMateriály pro udržitelný průmysl s účinným využíváním zdrojů a nízkými emisemi
Einzelziel für fortgeschrittene WerkstoffeSpecifický cíl pro vyspělé materiály
Gefährdung durch Werkstoffe und andere StoffeOhrožení materiálem a jinými látkami
Gefährdungen durch Werkstoffe und andere StoffeOhrožení materiály a jinými látkami
legierte Werkstoffe mit allen folgenden Eigenschaften:legované materiály, které mají všechny dále uvedené vlastnosti:
Feuerdämmende Werkstoffe für Möbel für HochgeschwindigkeitsfahrzeugeProtipožární izolační materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel
Feuerdämmende Werkstoffe (ausgenommen Möbel) für HochgeschwindigkeitsfahrzeugeProtipožární izolační materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla
Beim Trennen mineralischer Werkstoffe entsteht ein einatembarer und lungengängiger Staub.Při řezání minerálních materiálů vzniká prach, který lze vdechnout a který může proniknout do plic.
Zusammenarbeit — Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue ProduktionstechnologienSpolupráce – Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Stator-Werkstoffemateriály statoru
Optimierung des WerkstoffeinsatzesOptimalizace používání materiálů
Werkstoffe, Chemikalien, 'Mikroorganismen' und 'Toxine'Materiály, chemikálie, ‚mikroorganismy‘ a ‚toxiny‘
Entwicklung und Transformation von WerkstoffenVývoj a přeměna materiálů
eine Stückliste mit Angabe der verwendeten Werkstoffe;seznam řádně označených součástí použitých při výrobě s uvedením použitého materiálu;
Sonderwerkstoffe wie Hastelloy, Titan oder Duplex-EdelstahlSpeciální materiály jako hastelloy, titan nebo duplexní nerezová ocel
Der Montageautomat ist mit handelsüblichen Werkstoffen gefertigt.Montážní automat je vyroben z běžných materiálů.
Medium berührende Teile aus physiologisch unbedenklichen WerkstoffenDíly, přicházející do styku s médiem, z fyziologicky neškodných materiálů
Das Fördermedium darf nicht die Pumpenwerkstoffe chemisch angreifen.Čerpané médium nesmí chemicky napadat materiály čerpadla.
Brennverhalten von Werkstoffen der Innenausstattung bestimmter KraftfahrzeugklassenHořlavost materiálů užitých ve vnitřní výbavě některých kategorií motorových vozidel