"Wasserstoff" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Wasserstoffvodík

Beispieltexte mit "Wasserstoff"

Wasserstoff oder Helium als Trägergas.Vodík nebo helium jako nosný plyn.
Wasserstoff und Sauerstoff für den Flammenionisationsdetektor.Vodík a kyslík pro plamenoionizační detektor.
Wasserstoff (H2) oder Gemisch (Wasserstoff-Erdgas, H2NG) aus Erdgas/Biomethan und Wasserstoff,vodík (H2) nebo směs (H2NG) NG/biomethanu a vodíku;
Der Analysator gehört zum Typ Sektorfeld-Massenspektrometrie, kalibriert mit Wasserstoff.Analyzátorem je sektorový hmotnostní spektrometr kalibrovaný vodíkem.
Mischung aus H-Gas und dem maximalen vom Hersteller angegebenen prozentualen Anteil an Wasserstoff.směsi plynu H a výrobcem uvedeného maximálního procentního množství vodíku;
Mischung aus L-Gas und dem maximalen vom Hersteller angegebenen prozentualen Anteil an Wasserstoff.směsi plynu L a výrobcem uvedeného maximálního procentního množství vodíku.
Gemisch aus Wasserstoff und G20 mit dem vom Hersteller angegebenen maximalen prozentualen Anteil an Wasserstoffsměs vodíku a G20 při maximálním procentním množství vodíku, které uvádí výrobce
Hcv Atomverhältnis von Wasserstoff zu KohlenstoffHcv poměr atomové hmotnosti vodíku k uhlíku
bei mit gasförmigem Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen:u vozidel používajících jako palivo plynný vodík:
entweder Ottokraftstoff (E5) oder Wasserstoff (Zweistoffbetrieb);benzin (E5), nebo vodík – bi-fuel;
Der Verdünnungsfaktor für Wasserstoff wird wie folgt berechnet:V případě vodíku se faktor ředění se vypočte takto:
Trägergas: Wasserstoff oder Helium, rein, für die Gaschromatographie,Nosné plyny: vodík nebo helium, čisté pro plynovou chromatografii.
Strömungsgeschwindigkeit: Helium 20–35 cm/s; Wasserstoff 30–50 cm/s;lineární rychlost nosného plynu: helium 20 až 35 cm/s, vodík 30 až 50 cm/s,
Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Cycloalkan enthaltendBenzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, s obsahem cykloalkánů;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kohlenwasserstoffuhlovodíky
Wasserstofferzeugungvýroba vodíku
Speicherung von Kohlenwasserstoffenskladování uhlovodíků
Beurteilung von Kohlenwasserstoffenhodnocení uhlovodíků
Umweltverschmutzung durch Kohlenwasserstoffeznečišťování ropnými produkty
Chlorwasserstoff (Salzsäure); ChloroschwefelsäureChlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorosírová
Datenaufzeichnungsgerät des KohlenwasserstoffanalysatorsSystém záznamu dat analyzátoru uhlíků
Wasserstoff, Edelgase, Stickstoff, SauerstoffVodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík
Wasserstoff, Edelgase und andere NichtmetalleVodík, vzácné plyny a ostatní nekovy
Wasserstoffperoxid, auch mit Harnstoff verfestigtPeroxid vodíku, též ztužený močovinou
Wasserstoff-Kohlenstoff-Verhältnis: Es werden festgelegte Werte verwendet, und zwarpoměr vodíku a uhlíku: užijí se pevně stanovené hodnoty:
Wasserstoff/Kohlenstoff/Sauerstoff-Verhältnis: Es werden festgelegte Werte verwendet, und zwar:poměr vodík-uhlík-kyslík: použijí se tyto pevně stanovené hodnoty:
Wasserstoff-Kohlenstoff-Sauerstoff-Verhältnis: Es werden festgelegte Werte verwendet, und zwar:poměr vodík/uhlík/kyslík: použijí se tyto pevné hodnoty:
Wasserstoffperoxid und andere Wasserstoffperoxid freisetzende Verbindungen oder Gemische, Carbamidperoxid und ZinkperoxidPeroxid vodíku a ostatní sloučeniny nebo směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně látek karbamid peroxid a peroxid zinečnatý
Explosionsfähige, riechende Gasgemische aus Sauerstoff und SchwefelwasserstoffVýbušné směsi plynů se zápachem, složené z kyslíku a sirovodíku.
Lebensgefahr, schwere Verletzungen Explosionsfähige, geruchlose Gasgemische aus Sauerstoff und Methan Explosionsfähige, riechende Gasgemische aus Sauerstoff und SchwefelwasserstoffNebezpečí ohrožení života, těžké úrazy - Výbušné směsi plynů bez zápachu, složené z kyslíku a metanu Výbušné směsi plynů se zápachem, složené z kyslíku a sirovodíku
Fluorwasserstoff, angegeben als HFFluorovodík vyjádřený jako HF
Chlorwasserstoff, angegeben als HClChlorovodík vyjádřený jako HCl
die Kohlenwasserstoffmasse in Gramm,hmotnost uhlovodíků v gramech;
Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe: andereOstatní halogenderiváty cykloalkanových, cykloalkenových a cykloterpenických uhlovodíků
Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig siedendNízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce
Chlorderivate der acyclischen KohlenwasserstoffeChlorderiváty acyklických uhlovodíků
Strominjektoren für negative Wasserstoffionenstrahlen,proudové injektory paprsků záporných iontů vodíku;