"Wasserbewirtschaftung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Wasserbewirtschaftungzpracování vody

Beispieltexte mit "Wasserbewirtschaftung"

Vorbereitende Maßnahme — Wasserbewirtschaftung in den EntwicklungsländernPřípravná akce – Vodohospodářství v rozvojových zemích

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

In Anhang III erhält der Eintrag zu "Gewässerschutz und Wasserbewirtschaftung" folgende Fassung:V příloze III se položka týkající se tématu „Ochrana vody a hospodaření s ní“ nahrazuje tímto:
projektspezifische Wasserbewirtschaftungspläne ausarbeiten, um eine effiziente Wassernutzung während des gesamten Projekts zu gewährleisten.vypracují plán hospodaření s vodou specifický pro záměr s cílem zajistit, aby v rámci celého záměru byla voda využívána efektivně.