"Wartezeit" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Wartezeitčekací doba

Beispieltexte mit "Wartezeit"

Wartezeit startenspuštění čekací doby
setze Wartezeitnastavení čekací doby
Vorgabe Wartezeitzadání čekací doby
Wartezeit Nummer 1čekací doba číslo 1
Wartezeit für Simulation setztennastavení čekací doby simulace
Wartezeit für Simulation setztenNastavení čekací doby simulace
Wartezeit Laser Kühlerhochlauf [Min]Doba čekání na náběh chladiče laseru [min]
Wartezeit für nächste Nullpunktmessung läuft ab jetzt.Od tohoto okamžiku poběží doba čekání před dalším měřením nulového průtoku.
Wartezeit vor Offsetmessung mit Auswertung der letzten Messung.Doba čekání před měřením offsetu s vyhodnocením posledního měření.
Überwachung während der Wartezeitkontrola během doby čekání
Überwachung während der WartezeitKontrola během doby čekání
Warten bis Wartezeit beendet istčekejte, dokud neuplyne čekací doba
Einstellung der Wartezeit (Intervall)Nastavení čekací doby (interval)
berechnet die Wartezeit aus dem Gradientvýpočet čekací doby z gradientu
berechnet die Wartezeit aus dem GradientVýpočet čekací doby z gradientu
Die Wartezeit im Schritt 2 auf 0 gesetzt.Doba čekání v kroku 2 bude nastavena na 0.
Eine Wartezeit dient der Stabilisierung des Lastpunktes.Následuje určitá doba čekání, která slouží ke stabilizaci kritického bodu zatížení.
Auf die Wartezeit (Spalte Wait) wird wie folgt reagiert.Reakce na dobu čekání (sloupec Wait) bude vypadat následovně.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Warten bis Zeropintpressure in Toleranz (Wartezeit 2.5sec).Počkejte, až tlak v nulovém bodě bude v mezích tolerance (čekací doba 2,5 sek.)
Warten bis alle Stellgrößen in Toleranz sind (Wartezeit 2.5sec)Počkejte, až všechny akční veličiny budou v mezích tolerance (čekací doba 2,5 sek.)
WaitTime% als Ausgang für die aktuell zu setzende Wartezeit in Sek.WaitTime% jako výstup pro dobu čekání, kterou je nutno aktuálně nastavit (v sekundách)
Warten bis Druck, Strom und Drehzahl in Toleranz sind (ohne Wartezeit)Počkejte, až tlak, proud a počet otáček budou v mezích tolerance (bez čekací doby)
Bei Einzelwertmessung wird die Wartephase mit Ende der Wartezeit beendet.V režimu měření jednotlivých hodnot bude fáze čekání dokončena okamžikem uplynutí čekací doby.
Änderungen im Zusammenhang mit der Wartezeit bei einem Tierarzneimittel;změny týkající se změn ochranné lhůty veterinárního léčivého přípravku,
Innerhalb des Allgemeinen Teil des Lastpunktes können Messzeiten, Wartezeiten, Messmodi etc. eingetragen werden.Do všeobecné části kritického bodu zatížení je možno zapisovat doby měření, doby čekání, režimy měření atd.