"Voraussetzungen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Voraussetzungenpředpoklady

Beispieltexte mit "Voraussetzungen"

persönliche Voraussetzungenpersonální předpoklady
Voraussetzungen für den EinrichtbetriebPředpoklad pro režim seřizování
Voraussetzungen für die Zahlung der BeihilfePodmínky pro platbu pomoci
Voraussetzungen für die Erteilung einer ZulassungPodmínky pro udělení povolení
Voraussetzungen für die Ausstellung der BescheinigungPožadavky na vydání osvědčení
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der PräferenzregelungenPodmínky pro poskytnutí preferenčního zacházení
Voraussetzungen für eine finanzielle Unterstützung der BetreiberPodmínky finanční pomoci pro hospodářské subjekty
Voraussetzungen für eine finanzielle Unterstützung der MitgliedstaatenPodmínky poskytnutí finanční pomoci pro členské státy
Die Veräußerung an die Helaba erfüllt diese Voraussetzungen.Prodej bance Helaba tyto předpoklady splňuje.
Eine zentrale Gegenpartei unterrichtet die zuständige Behörde unverzüglich über alle wesentlichen Änderungen der für die Zulassung erforderlichen Voraussetzungen.Ústřední protistrana bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán o veškerých podstatných změnách, které mají vliv na podmínky pro povolení.
Die Voraussetzungen dafür sindK tomu musí být splněny tyto předpoklady
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:Musejí být splněny tyto podmínky:
sowie alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:a pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
alle Voraussetzungen für das Verfahren erfüllt sind,jsou splněny veškeré požadavky daného režimu;
Welche Voraussetzungen gelten gegebenenfalls für Seeleute?Jaká jsou případně kritéria způsobilosti pro námořní dopravce?
LÄNDERBEZOGENE VORAUSSETZUNGEN FÜR GEBUNDENE ENTWICKLUNGSHILFEZPŮSOBILOST ZEMĚ K VÁZANÉ POMOCI
Tiergesundheitsbescheinigung unter bestimmten Voraussetzungen erforderlichZa určitých podmínek je vyžadováno veterinární osvědčení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Umgebungsvoraussetzungenpředpoklady prostředí
Voraussetzungen sind, dass die entsprechende Hardware installiert wird.Předpokladem je instalace odpovídajícího hardwaru.
Voraussetzungen für steuerliche Vergünstigungen für technisches Management und BesatzungsmanagementPodmínky způsobilosti platné pro technické správce i správce posádek
Antennenstellung am Fahrzeug, besondere Installations- und Gebrauchsvoraussetzungenpoloha antény ve vozidle, charakteristické podmínky pro instalaci a/nebo použití
Umgebungsvoraussetzungen für die AufstellungPředpoklady prostředí pro instalaci
Prüfung der Fördervoraussetzungen und KürzungenOvěřování podmínek způsobilosti a snížení
Startvoraussetzungen für die einzelnen BetriebsartenPředpoklady spuštění jednotlivých provozních režimů
Beihilfevoraussetzungen in Bezug auf die nationale BeihilfePodmínky způsobilosti pro národní pomoc
Beihilfevoraussetzungen in Bezug auf die GemeinschaftsbeihilfePodmínky způsobilosti pomoci Společenství
In diesem Fall müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:V takovém případě se dodrží tyto podmínky:
Inwieweit erfüllen Schiffsmanagementgesellschaften diese Voraussetzungen?Posouzení způsobilosti společností spravujících lodě