"Volumenstrom" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Volumenstromobjemový proud

Beispieltexte mit "Volumenstrom"

Umschalten der Anzeigeeinheit für den Volumenstrom.Přepnutí jednotek objemového průtoku na displeji.
Einfluß der Temperatur vor dem Prüfling auf den Volumenstrom.Vliv teploty před zkoušeným dílem na objemový průtok.
Je nachdem, wo das Meßgerät angeordnet ist, misst man entsprechend der allgemeinen Gasgleichung einen anderen Volumenstrom.Podle toho, kam se měřicí přístroj umístí, se podle obecné rovnice o roztažnosti plynů naměří jiný objemový průtok.
Maximaler Volumenstrom für BewertungMaximální objemový průtok jako kritérium hodnocení
Der Volumenstrom muss bei der Inbetriebnahme gemessen werden.Objemový průtok je nutno změřit při uvádění do provozu.
Fehler bei der Einheitendefinition Volumenstrom bei LED Anzeige.Chyba v definici jednotek objemového průtoku na LED displeji.
In diesem Fall wird der Volumenstrom durch ein Potentiometer geregelt.V tomto případě se objemový tok reguluje pomocí potenciometru.
Der gemessene Volumenstrom ist unabhängig von Zustand nach dem Prüfling.Naměřený proteklý objem je nezávislý na stavu za zkoušeným dílem.
Solange fördern lassen, bis am Entlüftungsventil voller Volumenstrom austritt.Čerpadla nechte čerpat, až z odvzdušňovacího ventilu začne vycházet plný tok.
Der aktuelle, der Laminarstrecke ermittelte Volumenstrom wird unmittelbar angezeigt.Přístroj bezprostředně signalizuje okamžitý objemový průtok, zjištěný na úseku laminárního proudění.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Volumenstrommessung in einer LeitungMěření objemového průtoku v potrubí
Volumenstrommesswert größer als AnzeigebereichNaměřená hodnota objemového průtoku je větší než displej
Volumenstrommessung vor oder nach einer DrosselstelleMěření objemového průtoku před nebo za místem zúženým škrticím orgánem
Qualitative Einflüsse bei VolumenstrommessungVliv kvalitativních kritérií na měření objemového průtoku
Allgemeine Hinweise zur pneumatischen VolumenstrommessungVšeobecné pokyny k pneumatickému měření objemového průtoku
Neue Kommandos zum schnelleren Auslesen der VolumenstrommeßwerteNové příkazy k rychlejšímu načítání naměřených hodnot objemového průtoku
Der Volumenstrom ist im Datenblatt und auf dem Typenschild aufgeführt.Velikost objemového průtoku najdete na technickém listu a na typovém štítku.
Als Meßart kann 'Volumenstrommessung' oder 'Spielprüfung' verwendet werden.Jako druh měření lze používat 'Měření objemového průtoku' nebo 'Kontrolu vůle'.
Der Anwender hat folgende Möglichkeiten eine Volumenstrommessung durchzuführenUživateli se při měření objemového průtoku nabízí tyto možnosti
Meßart im Parameterfeld einstellen, 'Volumenstrommessung' oder 'Querschnittsprüfung'.V Poli parametrů nastavte druh měření, 'Měření objemového průtoku' nebo 'Kontrola průřezu'.