"Volumen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Volumenobjem

Beispieltexte mit "Volumen"

Volumen des destillierten Weins/Gewicht des gewonnenen DestillatsObjem destilovaného vína/hmotnost získaného destilátu
Volumen der in den betroffenen Regelzonen abgerufenen Regelenergie.množství regulační energie dodané v dotčených regulačních oblastech.
Volumen der Auspuffanlage, das Teil des Motorsystems ist: … dm3“Objem výfukového systému, který je součástí systému motoru: … dm3“
Volumen und/oder Wert der geernteten oder in Verkehr gebrachten Arten;objemu a/nebo hodnoty sebraných druhů nebo druhů, které jsou uváděny na trh,
Volumen der ausgetauschten Gebote und Angebote pro Beschaffungszeiteinheit,objem zobchodovaných nabídek a poptávek za jednotlivé sjednávací intervaly,
Volumen der durch das Finanzierungsinstrument bereitgestellten Finanzierung (Mio. EUR);objem financování poskytnutého prostřednictvím finančních nástrojů (miliony EUR),
Volumen der aufgrund des Finanzierungsinstruments bereitgestellten privaten Finanzierung (Mio. EUR);objem soukromého financování mobilizovaného prostřednictvím finančních nástrojů (miliony EUR),
V Volumen von Krill und Wasser zusammenV objem krunýřovky a vody dohromady
Vorjahrespreise und verkettete Volumen [99]Ceny předchozího roku a zřetězené objemy [99]
Die Größe und das Volumen des Bodenschatzes.Velikost a objem zemského zdroje.
Angebotsseite: Wettbewerb bei Volumen und PreisNa straně nabídky: soutěž s ohledem na objem a cenu
Vollständiges Volumen der Auspuffanlage: … dm3Objem kompletního výfukového systému: … dm3
Definition von Preisen und Volumen marktbestimmter GüterDefinice cen a objemu tržních produktů
das erwartete Volumen der jeweiligen Kategorie von OTC-Derivaten,předpokládaný objem příslušné kategorie OTC derivátů;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Pumpenvolumenobjem čerpadla
Volumensensorobjemové čidlo
Volumenstromobjemový proud
Haushaltsvolumenrozpočtová suma
Geldvolumenpeněžní zásoba
Volumensensor und Wandlerobjemové čidlo a převodník
Größe nach Füllvolumenvelikost podle objemu náplně
Begrenzung des Kreditvolumenskontrola úvěru
Mindesthandelsvolumen der Vermögenswerte,minimální objem obchodu s aktivy;
Mindestvolumen ausstehender Vermögenswerte,minimální objem zbývajících aktiv;
Gesamtausgleichsvolumen pro Ausgleichsenergiezeiteinheit;celková velikost odchylek za jednotlivé regulační intervaly;
Volumenstrommessung in einer LeitungMěření objemového průtoku v potrubí
Volumen, Marktanteil und EinfuhrpreiseObjem, podíl na trhu a dovozní ceny
Volumensensor, Meßbereich 0,05 - 80 l/minSnímač průtoku, rozsah měření 0,05 - 80 l/min
Volumenstrommesswert größer als AnzeigebereichNaměřená hodnota objemového průtoku je větší než displej
Volumenstrommessung vor oder nach einer DrosselstelleMěření objemového průtoku před nebo za místem zúženým škrticím orgánem
Volumenwachstumsraten der regionalen BruttowertschöpfungTempa růstu objemu regionální hrubé přidané hodnoty
Volumen, Verhältnis von Stirnfläche zu Länge des Trägerkörpers,objem, poměr čelního průřezu a délky nosiče;
Ausfuhrvolumen Module (in MW)Objem vývozu modulů v MW
Ausfuhrvolumen Zellen (in MW)Objem vývozu článků v MW
Andere Preis- und VolumenindizesDalší cenové a objemové indexy
Verkettete Preis- und VolumenindizesZřetězené míry cenových a objemových změn
Maximaler Volumenstrom für BewertungMaximální objemový průtok jako kritérium hodnocení
RÄUMLICHER PREIS- UND VOLUMENVERGLEICHCENOVÉ A OBJEMOVÉ INDEXY PRO PROSTOROVÉ SROVNÁNÍ
Qualitative Einflüsse bei VolumenstrommessungVliv kvalitativních kritérií na měření objemového průtoku