"Verunreinigungen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Verunreinigungennečistoty

Beispieltexte mit "Verunreinigungen"

hell und klar, sichtlich frei von gelösten oder ausgefällten VerunreinigungenPrůzračný a světlý, viditelně bez suspendovaných nebo sražených příměsí.
Dazu gehört das Kehren der Verkehrswege, sowie das Entfernen loser Verunreinigungen.K čištění patří zametání dopravních cest a odstraňování volných nečistot.
Er enthält einen signifikanten Anteil von nicht-wirksamen Isomeren oder Verunreinigungen.obsahuje výrazně vyšší podíl neaktivních izomerů nebo nečistot.
Insofern sieht die Überwachungsbehörde keinen Anlass für eine weitere Preisminderung wegen möglicher Verunreinigungen.Z těchto důvodů považuje Kontrolní úřad jakékoliv další snížení ceny na základě možného znečištění půdy za neopodstatněné.
ohne Verunreinigungen oder Fehlstellen,zbavený nečistot a vad,
Diese Verunreinigungen haben brandfördernde Eigenschaften.Tyto nečistoty podporují případný vznik požáru.
Einlaufsieb der Pumpe aufgrund von Verunreinigungen teilweise verstopft.Sítko na vstupu čerpadla je z důvodu znečištění zčásti ucpané.
Der Gesamtanteil von Verunreinigungen beträgt höchstens 2 Gewichtshundertteile.toho, zda se výsledky blíží mezním hodnotám pro celkovou výši cizorodých materiálů.
Das chinesische DCD weise außerdem einen höheren Gehalt an Verunreinigungen auf.Čínský DCD má kromě toho obsahovat také vyšší obsah nečistot.
Die folgenden relevanten Verunreinigungen dürfen folgende Höchstgehalte nicht überschreiten:Následující relevantní nečistoty nesmí přesahovat tyto hodnoty:
isolierte chemisch einheitliche organische Verbindungen, auch wenn sie Verunreinigungen enthalten;samostatné chemicky definované organické sloučeniny, též obsahující nečistoty;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

gegen Schadstoffe und Verunreinigungen!proti škodlivinám a nečistotám!
Summe der metallischen Verunreinigungen, ohne beigemischte Zusätze, kleiner als:celkový obsah kovových nečistot, kromě záměrných přísad, nižší než:
weniger als 200 ppm an Gewicht an metallischen Verunreinigungen außer Kalzium undobsahuje méně než 200 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než vápník; a
weniger als 1000 ppm an Gewicht an metallischen Verunreinigungen außer Magnesium undobsahuje méně než 1000 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než hořčík; a
Für nicht relevante Verunreinigungen gilt dies nur bei einer Konzentration von ≥ 1 g/kg.U jiných než relevantních nečistot toto platí pouze pokud dosahují hodnoty ≥ 1 g/kg.
keine Fremdkörper mehr in der Maschine vorhanden sind (Schrauben, Werkzeug, Verunreinigungen).Ve stroji se nenacházejí žádné žádná cizí tělesa (šrouby, nářadí, nečistoty).
isolierte chemische Elemente und isolierte chemisch einheitliche Verbindungen, auch wenn sie Verunreinigungen enthalten;samostatné chemické prvky a samostatné chemicky definované sloučeniny, též obsahující nečistoty;