"Verstoß" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Verstoßpoklesek

Beispieltexte mit "Verstoß"

Verstoß gegen EU-Rechtporušení práva (EU)
Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnungdopravní přestupek
wenn der Verstoß auf höhere Gewalt zurückzuführen ist;je-li nesplnění způsobeno vyšší mocí;
Aufforderung an das Transaktionsregister, den Verstoß zu beenden;požaduje, aby registr obchodních údajů porušování povinnosti ukončil;
Falsche Bescheinigungen stellen einen Verstoß gegen geltendes Recht dar.Nepravdivý údaj je posuzován jako přestupek
Der Verstoß betrifft die landwirtschaftliche Tätigkeit des Begünstigten;nedodržení podmínek souvisí se zemědělskou činností příjemce;
die Tatsache, ob der Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde.zda k porušení povinnosti došlo úmyslně nebo z nedbalosti.
Diese Gerichtsverfahren stellten einen klaren Verstoß gegen die Strafprozessordnung dar.Tato soudní řízení byla v jasném rozporu s trestním řádem.
Dieses Gerichtsverfahren stellte einen klaren Verstoß gegen die Strafprozessordnung dar.Soudní řízení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

verstoßenzapudit
Verstoßen Beamte oder ehemalige Beamte gegen diese Verpflichtungen, so sollten sie disziplinarisch zur Verantwortung gezogen werden.Proti každému úředníkovi nebo bývalému úředníkovi, který tyto povinnosti poruší, by mělo být možné zahájit disciplinární řízení.
Grund des Verstoßes [2]Důvod porušení předpisů [2]
Klage wegen Verstoßes gegen das SubsidiaritätsprinzipŽaloba pro porušení zásady subsidiarity
die Prüfstelle gravierend gegen diese Verordnung verstoßen hat;ověřovatel závažným způsobem porušil požadavky tohoto nařízení;
Beschreibung des Verstoßes unter Angabe der betreffenden BestimmungPopis porušení předpisů s uvedením příslušného ustanovení
Dies verstoße gegen das Diskriminierungsverbot gemäß Artikel 110 AEUV.Tato situace porušuje zásadu zákazu diskriminace stanovenou v článku 110 SFEU.
Beladen, Befestigung der Ladung und Handhabung (3)kontrolliertVerstoß festgestelltnicht anwendbar23.Naložení, zabezpečení nákladu a manipulace s nákladem (3)kontrolovánoporušení zjištěnonezjištěno23.
Andere in den schriftlichen Anweisungen genannte AusrüstungkontrolliertVerstoß festgestelltnicht anwendbar31.Další vybavení určené v písemných pokynechkontrolovánoporušení zjištěnonezjištěno31.