"Verstärkung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Verstärkungposílení

Beispieltexte mit "Verstärkung"

Verstärkung der Finanzermittlungseinheit im Finanzministerium.Zřídit finanční vyšetřovací jednotku na ministerstvu financí.
Verstärkung der Verbindungsleitung zwischen Belgien und LuxemburgPosílení propojení mezi Belgií a Lucemburskem
Verstärkung der Aktivitäten des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen.posílení činností Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu.
Verstärkung der Anstrengungen für den Aufbau eines modernen Aus- und Fortbildungssystems.Zvýšit snahu při vytváření moderního systému odborného školství a vzdělávání.
Verstärkung der Koordinierung zwischen den an der Bekämpfung der organisierten Kriminalität beteiligten Exekutivbehörden.Podporovat spolupráci mezi donucovacími orgány zapojenými do boje proti organizované trestné činnosti.
Verstärkung der Justizreform: Stärkung von Justiz und Polizei durch Verbesserung von Infrastruktur, Ausstattung und Ausbildung.Posílit reformu soudnictví: Posilovat soudní a donucovací orgány, zejména zlepšením infrastruktury, vybavení a vzdělávání.
Verstärkung der Ausbildungsmaßnahmen zur Bekämpfung neuer Kriminalitätsformen, einschließlich der Computerkriminalität und der grenzübergreifenden Kriminalität.Podporovat vzdělávání pro boj proti novým formám trestné činnosti, včetně počítačové a přeshraniční trestné činnosti.
RK Verstärkung Flanschseite mitteRK Zesílení - strana příruby uprostřed
der Verstärkung der Basisflugbesatzung.zesílení základní letové posádky.
Projektübergreifende Gesamtabstimmung und Verstärkung der technischen InfrastrukturCelkové vymezení projektů a zlepšení technické infrastruktury
eine Verstärkung der Regelungen, Verfahren, Mechanismen und Strategien zu verlangen;požadovat posílení systémů, procesů, mechanismů a strategií;
Weitere Verstärkung der Korruptionsbekämpfung und der Bekämpfung der organisierten KriminalitätZesílit boj proti korupci a organizované trestné činnosti
Bei allen Programmen kommt der Verstärkung der institutionellen Kapazitäten besondere Bedeutung zu.“Ve všech těchto programech by měla být zvláštní pozornost věnována posilování institucionálních kapacit.“
der Koordinierung verschiedener Aktionen zur Vorbereitung und Verstärkung der Normenanwendung (Leitfäden für die Benutzung, Vorführungen usw.).koordinace různých činností pro přípravu norem a vynaložení většího úsilí při jejich zavádění (uživatelské příručky, ukázky atd.).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Verstärkungshülsezesilovací objímka
Leiterplattenbaugruppe mit Stromversorgung, aktiven Equalizer und Schaltungen zur StromverstärkungElektronická sestava obsahující zdroj, aktivní vyrovnávač a obvody pro zesilovače výkonu
die Anzahl der verschiedenen Verstärkungsstücke;počet žeber a můstků,
besondere Verstärkungen oder Lafetten für Waffen,speciální výztuže a podpěry pro umístění zbraní;
Schuhoberteile und Teile davon, ausgenommen VerstärkungenSvršky a jejich části a součásti, jiné než opatky a výztuže
Schuhoberteile und Teile davon aus Leder (ohne Verstärkungen)Svršky a jejich části a součásti z usně, kromě opatků a výztuží
Lesen und Schreiben der Kalibrierwerte Offset und Verstärkungsfaktor für den Messverstärker.Čtení a zápis kalibračních hodnot, tedy offsetu a koeficientu zesílení měřicího zesilovače.
Ausrüstung, besonders konstruiert oder angepasst für die Herstellung von Verstärkungsfasern, wie folgt:zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu výztužných vláken:
Mikrokanalplatte zur elektronischen Bildverstärkung mit einem Lochabstand (Lochmitte zu Lochmitte) kleiner/gleich 12 μm undobsahují mikrokanálovou desku pro zesílení elektronového obrazu s roztečí otvorů (od středu ke středu) nejvýše 12 μm; a