"Verpflichtung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Verpflichtungpovinnost

Beispieltexte mit "Verpflichtung"

Verpflichtung nach Ablauf des Protokolls oder KündigungPovinnosti v okamžiku uplynutí platnosti nebo vypovězení protokolu
Verpflichtung zur Protokollierung der Angaben zum KontoinhaberPovinnost správce rejstříku evidovat údaje o držiteli účtu.
Verpflichtung zur ständigen Verbesserung ihrer Umweltleistung.závazek neustále zlepšovat vliv na životní prostředí.
Verpflichtung zur Ausführung der Anweisungen des KontoinhabersPovinnost správce rejstříku plnit pokyny držitele účtu.
Verpflichtung zur Prüfung der Kreditwürdigkeit des VerbrauchersPovinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele
Verpflichtung der EU, keine Ausfuhrgeschäfte unberücksichtigt zu lassen.zohlednění povinnosti EU přihlédnout ke všem vývozním transakcím.
Verpflichtung zur unentgeltlichen Bereitstellung von Informationen für die VerbraucherPovinnost bezplatně poskytovat informace spotřebiteli
Einhaltung der geltenden VerpflichtungSoulad se stávajícím závazkem
Bilanzierung der faktischen VerpflichtungÚčtování o mimosmluvních závazcích
Die Entscheidung enthält keine vollstreckbare Verpflichtung.Rozhodnutí neobsahuje vykonatelnou povinnost
Ein Unternehmen brachte vor, der Beschluss 2013/223/EU der Kommission [13] bestätige die Annahme seiner Verpflichtung.Jedna společnost tvrdila, že rozhodnutím Komise 2013/223/EU [13] bylo potvrzeno přijetí jejího závazku.
im Sinne dieser Vorschrift — und sofern nichts anderes vereinbart worden ist — ist der Erfüllungsort der Verpflichtungpro účely tohoto ustanovení a pokud nebylo dohodnuto jinak, je místem plnění zmíněného závazku:
Ausnahmen von der Verpflichtung zur AmtshilfeVýjimky z povinnosti poskytnout pomoc
Diese Verpflichtung gilt zeitlich unbefristet.Tento závazek není časově omezený.
wer die betreffende Verpflichtung zu erfüllen hatte,každá osoba, která měla splnit danou povinnost;
Annahme einer Verpflichtung im Hinblick auf vorläufige ZöllePřijetí závazku s ohledem na prozatímní clo
die Höhe der Verpflichtung verlässlich geschätzt werden kann.je možno provést spolehlivý odhad závazku.
betriebsübliche Praktiken eine faktische Verpflichtung begründen.takových neformálních postupů, které dávají vzniknout mimosmluvnímu závazku.
die Verpflichtung dieser Bediensteten zur kontinuierlichen Weiterbildung;závazek těchto zaměstnanců procházet trvalou odbornou přípravou;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Arbeitsverpflichtungpracovní povinnost
Verpflichtungenpovinnosti
Verpflichtungen der MitgliedstaatenPovinnosti členských států
Feld 29: VerpflichtungserklärungenKolonka 29: Závazky
Verpflichtungen bei der Umladung:Povinnosti v případě překládky:
Verpflichtungen aus anderen ÜbereinkünftenZávazky vyplývající z jiných dohod
Verpflichtung, NEC und DMA Kapital zuzuführenZávazek týkající se poskytnutí kapitálu společnostem NEC a DMA
Verpflichtungen des Inhabers einer FluggenehmigungPovinnosti držitele povolení k letu
Verpflichtungen des Kontoinhabers und des BevollmächtigtenPovinnosti držitele účtu a zmocněného zástupce
Verpflichtung zur Unterrichtung der zuständigen Behörden in den MitgliedstaatenPovinnost informovat příslušné orgány ve členských státech
Verpflichtung, die Nutzungsbedingungen der Internetseiten des Registers einzuhaltenPovinnost držitele účtu a zmocněného zástupce dodržovat podmínky používání webové stránky rejstříku.
Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste ÜbernahmeverpflichtungUmisťování finančních nástrojů bez neodvolatelného závazku
Emission oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester ÜbernahmeverpflichtungUpisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě neodvolatelného závazku
Geänderte Umstände als Grund für die Zurücknahme der Annahme der PreisverpflichtungZměněné okolnosti jako důvod ke zrušení přijetí závazku
Inhalt der geltenden VerpflichtungenObsah stávajících závazků
Einhaltung der geltenden VerpflichtungenDodržování aktuálních závazků
durch Verpflichtungserklärung eines Bürgen,závazkem ručitele;
Erfassung der rechtlichen EinzelverpflichtungenZaznamenávání individuálních právních závazků
Kurzdarstellung der vollstreckbaren Verpflichtung:Stručný popis vykonatelné povinnosti:
Rechte und Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen.práv a závazků vyplývajících z pojistných smluv.
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und öffentliche DienstleistungsverträgePovinnosti plynoucí z veřejné služby a smluv o veřejných službách