"Verhandlungen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Verhandlungenjednání

Beispieltexte mit "Verhandlungen"

internationale Verhandlungenmezinárodní jednání
Verhandlungen über die Verlängerung sind 2012 vorgesehen.Jednání o obnově jsou plánována na rok 2012.
Verhandlungen über den Zeitraum nach dem 1. Januar 2008 habe es ebenfalls noch nicht gegeben [17].S ohledem na období po 1. lednu 2008 se neuskutečnila ani žádná jednání [17].
Teilnahme der Kommission an VerhandlungenÚčast Komise na jednáních
Ermächtigung zur Aufnahme förmlicher VerhandlungenPovolení k zahájení formálních jednání
Die Mindestanforderungen und die Zuschlagskriterien sind nicht Gegenstand von Verhandlungen.Minimální požadavky a kritéria pro zadání nejsou předmětem jednání.
Diese Verhandlungen wurden abgeschlossen.Jednání byla dokončena.
Die Verhandlungen sind abgeschlossen worden.Jednání byla uzavřena.
Die Verhandlungen wurden vor Kurzem abgeschlossen.Jednání o protokolu byla nedávno dokončena.
Künftige Verhandlungen und künftige ArbeitsprogrammeBudoucí jednání a budoucí pracovní programy
B. Erleichterung der Verhandlungen über RestrukturierungspläneB. Usnadnění jednání o reorganizačních plánech
direkte Verhandlungen zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmer;přímé jednání mezi spotřebitelem a obchodníkem;
Das Endergebnis der Verhandlungen wird dem Ausschuss zur Information übermittelt.Konečný výsledek jednání se zašle pro informaci výboru.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beitrittsverhandlungenjednání o přistoupení
Vertragsverhandlungen im OlivenölsektorSmluvní jednání v odvětví olivového oleje
Vertragsverhandlungen im RindfleischsektorSmluvní jednání v odvětví hovězího a telecího masa
Vertragsverhandlungen über bestimmte KulturpflanzenSmluvní jednání týkající se některých plodin na orné půdě
Vertragsverhandlungen im Sektor Milch und MilcherzeugnisseSmluvní jednání v odvětví mléka a mléčných výrobků
die Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen;výzvu k podávání nabídek nebo k vyjednávání;
Spanien und Frankreich werden in vollem Umfang an den Verhandlungen beteiligt.Španělsko a Francie jsou plně přidruženy k jednání.
informeller Wettbewerb oder direkte Verhandlungen (Vergabegrundsätze V A bzw. B).neformální soutěž nebo přímá jednání (zásady V A nebo B).
alle Neuverhandlungen bestehender Einlagen- und Kreditverträge im Sinne des Absatzes 21.všechny opětovně sjednané smlouvy o vkladech a úvěrech ve smyslu odstavce 21.
Die Kommission führte die Verhandlungen im Rahmen der vom Rat angenommenen Verhandlungsrichtlinien.Jednání byla vedena Komisí podle směrnic pro jednání přijatých Radou.