"Verbreitung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Verbreitungšíření

Beispieltexte mit "Verbreitung"

eingeschränkte Verbreitungomezené šíření informací
Verbreitung der Ergebnissešíření výsledků
Verbreitung des Europagedankensšíření evropské myšlenky
Verbreitung (umweltsicherheitsrelevante Aspekte)2.6 Šíření (z hlediska bezpečnosti pro životní prostředí)
Kommunikation und VerbreitungKomunikace a šíření
Verbreitung der Ergebnisse und KommunikationŠíření výsledků a komunikace
Verbreitung der Ergebnisse dieser Analysetätigkeiten.šíření výsledků uvedených analytických činností.
Verbreitung der Stellungnahmen, Berichte und EntschließungenZvyšování všeobecného povědomí o stanoviscích, zprávách a usneseních
Verbreitung bewährter Verfahren und systematische Weitergabe von WissenŠíření osvědčených postupů a systémové sdílení znalostí
Verbreitung von Ergebnissen, Zusammenarbeit und sonstige Verhaltenszusagen;šíření výsledků, spolupráce a jiné závazky týkající se chování,
Verbreitung von Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung: 816,5 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen.„šíření excelence a rozšiřování účasti“ 8165 milionů EUR v běžných cenách.
Verbreitung von Informationen über angenommene europäische Normen und Dokumente der europäischen Normung sowie Sensibilisierung der Öffentlichkeit dafür.šíření informací o přijatých evropských normách nebo produktech evropské normalizace a zvyšování povědomí o nich.
Grundsätze der offenen VerbreitungZásady volného šíření
Leistungsbezogene Ergebnisse und VerbreitungVýsledky výkonnosti a šíření
Information, Kommunikation, Nutzung und VerbreitungInformace, komunikace, využívání a šíření výsledků
Bedingungen bei Einschränkungen der offenen VerbreitungPodmínky v případě omezení volného šíření
freie Verbreitung von Programmenvolný pohyb programů
Nutzung und Verbreitung der ErgebnisseVyužití a šíření výsledků
die Verbreitung der Forschungsergebnisse.šíření výsledků výzkumu.
Erhebung und Verbreitung statistischer Daten,sběru a šíření statistických údajů;
Geografische Verbreitung und erfasstes GebietZeměpisné rozšíření a pokrytá oblast
Bekämpfung der Verbreitung von MassenvernichtungswaffenBoj proti šíření zbraní hromadného ničení
Einheiten zur Verbreitung oder Nutzung statistischer Daten.Jednotka pro šíření nebo používání statistických informací.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Informationsverbreitungrozšiřování informací
Kulturverbreitungšíření kultury
Innovationsverbreitungšíření inovací
selektive Informationsverbreitungadresné rozšiřování informací
Informationsverbreitung (EU)rozšiřování informací EU
Nichtverbreitung von Waffennešíření zbrojení
Nichtverbreitung von Kernwaffennešíření jaderných zbraní
Bedingungen für GMES-VerbreitungsplattformenPodmínky týkající se platforem GMES pro šíření
Sensibilisierungs- und Verbreitungsmaßnahmen undosvětová a informativní činnost a
Voneinander-Lernen, Sensibilisierung und Verbreitung:Činnosti v oblasti vzájemného učení, zvyšování informovanosti a šíření informací:
die Übertragung von Sende- oder Verbreitungsrechten;převod práv rozhlasového a televizního vysílání nebo přenosových práv;
Bedingungen für Merkmale, Format und VerbreitungsmedienPodmínky týkající se vlastností, formátu a médií pro šíření
Informations-, Sensibilisierungs- und VerbreitungsprojekteInformační projekty, projekty zaměřené na zvyšování informovanosti a projekty zaměřené na šíření osvědčených postupů
Informations-, Sensibilisierungs- und Verbreitungsprojekte;informační projekty, projekty zaměřené na zvyšování informovanosti a projekty zaměřené na šíření osvědčených postupů;
Der Nichtverbreitung muss höchstmögliche Aufmerksamkeit gelten.Oblasti nešíření jaderných zbraní se věnuje maximální možná pozornost.