"Veröffentlichung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Veröffentlichungpublikace

Beispieltexte mit "Veröffentlichung"

periodische Veröffentlichungperiodikum
Veröffentlichung der EUpublikace EU
Veröffentlichung der Preisezveřejňování cen
Veröffentlichung der Kontenzveřejnění účtů
Veröffentlichung des Gesetzespublikace zákona
Veröffentlichung der BegünstigtenZveřejňování údajů o příjemcích
Offen zugängliche Veröffentlichungpublikace s otevřeným přístupem
Veröffentlichung einer Zusammenfassung der AnmeldungZveřejnění shrnutí oznámení
Veröffentlichung von Jahresrechnungen, Haushaltsplänen und BerichtenZveřejňování účtů, rozpočtů a zpráv
Veröffentlichung der Entscheidung und aussagekräftige ZusammenfassungZveřejňování rozhodnutí a stručné shrnutí
Veröffentlichung zusätzlicher beziehungsweise ergänzender InformationenUveřejnění doplňujících nebo dodatečných informací
Veröffentlichung der Namen von Betreibern, die gegen die Verordnung (EU) Nr. 601/2012 verstoßenZveřejnění jmen či názvů provozovatelů, kteří nedodržují nařízení (EU) č. 601/2012
Veröffentlichung von Informationen zu den Empfängern von EU-Mitteln und den gewährten BeträgenZveřejňování informací o hodnotě a příjemcích finančních prostředků Unie
Veröffentlichung der Namen von Luftfahrzeugbetreibern, die gegen die Verordnung (EU) Nr. 601/2012 verstoßenZveřejnění jmen či názvů provozovatelů letadel, kteří nedodržují nařízení (EU) č. 601/2012
Diese Bestätigung dient als Nachweis der Veröffentlichung.Toto potvrzení je dokladem o uveřejnění.
Sie gilt ab dem sechzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung.Použije se od šedesátého dne po vyhlášení.
Sie gilt nach dem sechzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung.Použije se od šedesátého dne následujícího po jeho vyhlášení.
Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige VeröffentlichungPoužití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění
Artikel 32: Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige VeröffentlichungČlánek 32: Použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění
Beschreibung des angewandten Vergabeverfahrens sowie Begründung bei einer Vergabe ohne vorherige Veröffentlichung.Popis použitého koncesního řízení, důvod v případě udělení koncese bez předchozího uveřejnění.
Nicht zur Veröffentlichung bestimmte AngabenInformace neurčené k uveřejnění
Format der Veröffentlichung der AuslösepreiseFormát zveřejňování spouštěcích cen
Vorläufige Veröffentlichung des HaushaltsplansPředběžné zveřejnění rozpočtu
Artikel 75: Veröffentlichung der BekanntmachungenČlánek 75: Uveřejňování oznámení
Artikel 92: Veröffentlichung der BekanntmachungenČlánek 92: Uveřejňování oznámení
Artikel 103 Veröffentlichung öffentlicher AufträgeČlánek 103 Uveřejňování veřejných zakázek
Die Veröffentlichung enthält folgende Informationen:Toto zveřejnění obsahuje:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Veröffentlichung der KurzentscheidungZveřejnění rozhodnutí vydaného ve zkrácené formě
Amt für VeröffentlichungenÚřad pro úřední tisky Evropské unie
Austausch von Veröffentlichungenvýměna publikací
Veröffentlichungen und Förderung von VeröffentlichungenPublikace a propagace publikací
Veröffentlichung der möglichen Anwendbarkeit von Artikel 34 Absatz 1 gemäß Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe b dieses Artikels;uveřejnění případné použitelnosti čl. 34 odst. 1 v souladu s odst. 3 druhým pododstavcem písm. b) tohoto článku;
Tag der Registrierung/Veröffentlichung :Datum registrace/zveřejnění:
Übermittlung und Veröffentlichung von DatenPředkládání a zveřejňování údajů
Ausgaben für Information und Veröffentlichungen,výdajů na informace a publikace,
Artikel 52: Veröffentlichung auf nationaler EbeneČlánek 52: Uveřejnění na vnitrostátní úrovni
Artikel 72: Veröffentlichung auf nationaler EbeneČlánek 72: Uveřejnění na vnitrostátní úrovni
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen UnionÚřad pro publikace Evropské unie
verlangt die Veröffentlichung der Aufgabenbereiche;požaduje, aby byl zveřejněn rozpis úkolů;