"Ursache" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ursachepříčina

Beispieltexte mit "Ursache"

Ursache feststellen und beheben.Zjistit příčinu a odstranit ji.
Ursache ist die Kompression der Luft in den Leitungen.Příčinou je stlačení vzduchu ve vedení.
Ursache im manuellen Fenster, Shutter einfach wieder öffnen.Příčina v okně ručního ovládání, clonu jednoduše znovu otevřete.
Ursache und Auswirkungen von Fällen von Nichtkonformität zu ermitteln;vyšetřit jejich příčiny a následky,
Ursache :-Störung der Spannungsversorgung, Signalleitungen oder Fehler im Servo -ControllerPříčina: porucha na napájení, na signálních vedeních nebo závada na controlleru servopohonu
Ursache kann im Leistungsteil, Ansteuerung des Leistungsteils, an den Leitungen oder am Motor selbst liegenPříčina může být ve výkonové části, v ovládání výkonové části, ve vedeních nebo v samotném motoru
Beschreibung der Art der Gefahr und ihre mögliche Ursache.Popis druhu nebezpečí a jeho možná příčina.
Tabelle Störung, Ursache und BehebungTabulka Porucha, příčina a odstranění
Die Ursache muss dann beseitigt werden.Nalezenou příčinu poruchy resp. chyby je potom třeba odstranit.
Störungen, mögliche Ursache und AbhilfePoruchy, možné příčiny a jejich odstranění
Wahrscheinlichste Ursache zuerst angehen.Nejdříve se věnujte nejpravděpodobnější příčině.
Die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen.Zjistěte příčinu poruchy a odstraňte ji.
Welche Ursache ist aufgrund der Störungsbeschreibung logisch?Která příčina je logická podle popisu poruchy?
Vergleich jeder möglichen Ursache mit der Störungsbeschreibung.Porovnání všech možných příčin s popisem poruchy.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Störungsursachepříčina poruchy
Verursacherprinzipzásada „znečišťovatel platí“
Ursachenanalyseanalýza příčin
verursachenvyvolat
Schlussfolgerung zur SchadensursacheZávěr ohledně příčinné souvislosti
Gesundheit — TodesursachenZdraví – příčiny úmrtí
Ursachen von Störungen und AbhilfePříčiny poruch a jejich odstranění
Gefährdungssituation, Gefährdente Tätigkeit GefährdungsursacheNebezpečná situace, nebezpečná činnost, příčina nebezpečí
mögliche Ursachen und Abhilfenmožné příčiny a způsoby jejich odstranění
Mögliche Ursachen und AbhilfenMožné příčiny a způsoby jejich odstranění
Mögliche Störungsursachen und AbhilfenMožné příčiny poruch a způsoby jejich odstraňování
Störungsursache lokalisieren und beheben.Najděte a odstraňte příčinu poruchy.
der Grundursache der Nichteinhaltung nachzugehen;zjistí hlavní příčinu neshody;
Stromschlag kann tödliche Verletzungen verursachen.Úraz elektrickým proudem může způsobit smrtelné úrazy.
Kann Muskelbelastung oder Rückenschmerzen verursachen.Může způsobit namožení svalů nebo bolesti zad.