"Urheberrecht" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Urheberrechtautorská práva
UrheberrechtAutorská práva
Urheberrechtautorské právo

Beispieltexte mit "Urheberrecht"

Urheberrecht oder verwandtes Schutzrecht (NCPR)Autorské a související právo (NCPR)
Das Urheberrecht dieser Original- Betriebsanleitung verbleibt beim Hersteller.Autorské právo k tomuto překladu a k originálnímu návodu k obsluze zůstává výrobci.
Weitere Verbesserung der Rechtsvorschriften über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.Pokračovat ve zdokonalování právních předpisů o autorských právech a právech s nimi spojených.
ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder den Rechtsvorschriften der Union;autorské právo nebo jakékoli související právo stanovené vnitrostátními nebo unijními právními předpisy;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.Toto dílo je chráněno autorským zákonem.
Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.Tento provozní návod je chráněn autorským zákonem.
Sicherung der Urheberrechte (copyrights) beim Kopieren von Audio/Video-Daten,jednorázové kopírování audio a audiovizuálních dat, která jsou chráněna autorským právem;
Sendungen an die für Urheberrechtsschutz oder gewerblichen Rechtsschutz zuständigen StellenZásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového či obchodního vlastnictví
Die Agentur kann verlangen, dass die Urheberrechte an diesen Arbeiten an sie abgetreten werden.Agentura má právo povinně získávat autorská práva na tato díla.
Annahme der erforderlichen Rechtsvorschriften und Stärkung der Verwaltungskapazitäten zur Verbesserung des Urheberrechtsschutzes.Přijmout nezbytné právní předpisy a posílit správní kapacitu za účelem zlepšení ochrany autorských práv.