"Untersuchung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Untersuchungpřezkoumání

Beispieltexte mit "Untersuchung"

gerichtliche Untersuchungsoudní dokazování
medizinische Untersuchunglékařská prohlídka
parlamentarische Untersuchungparlamentní vyšetřování
detaillierte geochemische Untersuchungpodrobná geochemie
Untersuchung der Kompetenz einer benannten StelleŠetření odborné způsobilosti oznámeného subjektu
Untersuchung zu Wachstum und Fortpflanzung von DaphniaStudie růstu a reprodukce rodu Daphnia
Untersuchung über den gesamten Lebenszyklus bei FischenZkouška toxicity během celého životního cyklu ryb
Untersuchung auf Listeria monocytogenes (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 413000 EUR);rozbor a testování Listeria monocytogenes; tato finanční podpora nepřekročí částku 413000 EUR;
Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserqualität des Mittelmeers;studium dopadů změny klimatu na kvalitu vody ve Středomoří,
Untersuchung von Bodeneigenschaften an aufgrund eines bestimmten Zwecks ausgewählten Stellen.Průzkum půdy v lokalitách vybraných za konkrétním účelem.
Untersuchung auf coagulasepositive Staphylokokken, einschließlich Staphylococcus aureus (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 359000 EUR).rozbor a testování koagulázopozitivních stafylokoků, včetně Staphylococcus aureus; tato finanční podpora nepřekročí částku 359000 EUR.
I. ZEITPLAN FÜR DIE UNTERSUCHUNGI. ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ
IM FALL EINER WEITEREN UNTERSUCHUNGV PAPADE DALiHO VYSETFEN
Art der geophysikalischen Untersuchung.Typ geofyzikálního průzkumu.
Angabe des Grundes für die Untersuchung.Uvedení důvodu, proč byl průzkum proveden.
Information über die Einstellung der UntersuchungVyrozumění o zastavení vyšetřování bez dalších opatření
Informationen über die Einleitung einer UntersuchungInformace o zahájení šetření
Der Beschluss über die Einleitung einer UntersuchungRozhodnutí zahájit šetření
Einleitung einer Untersuchung auf AntragZahájení šetření na žádost
Weitere Untersuchung BSE-positiver FälleDalší vyšetřování pozitivních případů BSE
Einleitung einer Untersuchung von Amts wegenZahájení šetření z moci úřední
Er dient zur genaueren Untersuchung der Einpresskurve.Slouží k bližšímu prozkoumání křivky vtlačovacího procesu.
Anmerkung [8]Keine Untersuchung auf Getreide erforderlich.Poznámka [8]Není třeba analyzovat v obilovinách.
Anmerkung [9]Keine Untersuchung auf Getreide erforderlich.Poznámka [9]Není třeba analyzovat v obilovinách.
Vorausgegangene Untersuchung und geltende Ausgleichsmaßnahmen1.1 Předchozí šetření a stávající vyrovnávací opatření

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Untersuchungsausschussvyšetřovací komise
Untersuchungshaftvazba
Stichprobenuntersuchungnamátkový výzkum
Untersuchungskommissionvyšetřovací mise
Vor-Ort-Untersuchungterénní výzkum
Untersuchungen zu SedimentorganismenStudie na organismech žijících v sedimentu
Untersuchungszeitraum der InterimsüberprüfungObdobí šetření v prozatímním šetření přezkumu
geochemische Untersuchung, Analysengeochemický průzkum, analýzy
Eurostat-Daten und UntersuchungsergebnisseEurostat a zjištění v rámci šetření
detaillierte geophysikalische Untersuchungenpodrobná geofyzika
hydrogeologische Untersuchung, Wasserwirtschafthydrogeologický průzkum, vodní hospodářství
geotechnische Untersuchung, Baugrundbeschreibunggeotechnický průzkum, charakterizace staveniště
Untersuchungen des Meeresbodens und des Meeresuntergrunds;mapování mořského dna a jeho podloží;
Untersuchungszeitraum und Bezugszeitraum der AuslaufüberprüfungObdobí šetření a posuzované období v šetření přezkumu před pozbytím platnosti
Untersuchungen, die auf die Qualitätsverbesserung der Erzeugnisse abzielen;studie v zájmu zlepšení jakosti produktů;
Untersuchung in allen aufgeführten Waren mit Ausnahme von Olivenöl und Orangensaft.Poznámka – ethirimol rovněž vzniká jako produkt rozkladu bupirimátu. ethoprofos [3] [1] [2]
Untersuchung 2014 auf Bohnen und 2015 auf Auberginen/Melanzani und Blumenkohl/Karfiol.V roce 2014 se analyzuje ve fazolích a v roce 2015 v lilku a květáku. V ostatních komoditách je tato analýza dobrovolná. Dimethoát [3] [1] [2]
Untersuchungsverfahren zum Nachweis von anomalen physikalischen Eigenschaften eines Gebietes.Technika zkoumání založená na detekci anomálních fyzikálních vlastností terénu.
Untersuchung auf Parasiten (insbesondere Trichinella, Echinococcus und Anisakis) (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 377000 EUR);rozbor a testování parazitů (zejména Trichinella, Echinococcus a Anisakis); tato finanční podpora nepřekročí částku 377000 EUR;
Gesamtzahl der entnommenen Proben für die virologische UntersuchungCelkový počet vzorků odebraných pro virologické vyšetření
Stellungnahme Norwegens zu dem Beschluss über die Einleitung einer UntersuchungPřipomínky Norska k rozhodnutí zahájit šetření
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische UntersuchungArchitektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Verfahren vor dem Untersuchungsrichtersoudní vyšetřování
Weitere Untersuchungen bei WasserorganismenDalší zkoušky na vodních organismech
Entwicklungen nach dem UntersuchungszeitraumVývoj po období šetření
Vertikale Ausdehnung des Untersuchungsbereichs.Vertikální rozsah oblasti zájmu.
Verwaltungskontrollen und ärztliche UntersuchungenSprávní kontroly a lékařské prohlídky
Akkreditierungsverfahren für die UntersuchungsmethodeAkreditační postup pro analytickou metodu
Akkreditierungsverfahren für die verwendete UntersuchungsmethodeAkreditační postup pro použitou analytickou metodu.