"Unfähigkeit" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Unfähigkeitneschopnost

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Arbeitsunfähigkeitpracovní nezpůsobilost
Unfähigkeit, den beizulegenden Zeitwert verlässlich zu bemessenNemožnost spolehlivého stanovení reálné hodnoty
länger andauernde Berufsunfähigkeit des Begünstigten;déletrvající pracovní neschopnost příjemce;
Die Dienstunfähigkeit wird von dem in Artikel 75 genannten Invaliditätsausschuss festgestellt.Invaliditu stanoví výbor pro otázky invalidity uvedený v článku 75.
Sind weniger als zehn Mitglieder anwesend, kann der Vorsitzende die Beschlussunfähigkeit feststellen.Je-li počet přítomných členů nižší než deset, může předsedající prohlásit, že shromáždění není usnášeníschopné.
die Erwerbsbeteiligung von Personen fördern, die arbeitsfähig sind, aber Erwerbsunfähigkeitsleistungen beziehen;podporovat zapojení do práce u zdravotně postižených pobírajících sociální dávky, kteří však mohou pracovat,
wenn sich die Einziehung aufgrund des Alters der Forderung oder wegen Zahlungsunfähigkeit des Schuldners als unmöglich erweist;pokud je inkaso pohledávky nemožné z důvodů jejího stáří nebo platební neschopnosti dlužníka;