"Umsetzung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Umsetzungpřesun

Beispieltexte mit "Umsetzung"

Gemeinsame Umsetzungspolečné provádění
Umsetzung des aktionsplansProvedení akčního plánu
Umsetzung lokaler EntwicklungsstrategienProvádění strategií místního rozvoje
Umsetzung und Bezug zur zivilrechtlichen HaftungProvádění a vztah k občanskoprávní odpovědnosti
Umsetzung des Beschlusses über die bedingte GenehmigungProvádění podmíněného rozhodnutí
Umsetzung von Verkehrsmanagementsystemen in solchen Drittländern;zavádějí v těchto zemích systémy řízení provozu;
Umsetzung des strategischen Entwicklungsplans des Generalsekretariats.Provádět strategický rozvojový plán generálního sekretariátu.
Umsetzung internationaler Übereinkünfte und bestimmter anderer RechtsakteProvádění mezinárodních dohod a některých dalších aktů
Umsetzung der Vereinbarung über das südosteuropäische regionale Kernverkehrsnetz.Provádět Memorandum o porozumění pro důležité regionální dopravní sítě v jihovýchodní Evropě.
Umsetzung der neuen Asylgesetzgebung, einschließlich Einrichtung eines Auffanglagers.Provádět novou azylovou legislativu, včetně založení střediska dočasného přijetí.
Das Original der Umsetzerklärung begleitet den Fisch nach der Umsetzung.Přemístění ryb provází originál prohlášení o přemístění.
Annahme des Gesetzes über den Nachrichten- und Sicherheitsdienst und Beginn seiner Umsetzung.Přijmout zákon o zpravodajské a bezpečnostní agentuře a zahájit jeho uplatňování.
Migrations- und Asylpolitik Annahme der Nationalen Migrationsstrategie und Beginn mit ihrer Umsetzung.Migrace a azylová politika Přijmout národní strategii pro migraci a zahájit její provádění.
B. UMSETZUNG DES URTEILS DES GERICHTSB. PROVEDENÍ ROZSUDKU TRIBUNÁLU
die Umsetzung der Kommunikationsstrategie;provádění komunikační strategie;
Fristen für die Umsetzung der Maßnahmen;lhůty, v nichž mají být opatření zavedena;
Artikel 90: Umsetzung und ÜbergangsbestimmungenČlánek 90: Provedení a přechodná ustanovení
Artikel 106: Umsetzung und ÜbergangsbestimmungenČlánek 106: Provedení a přechodná ustanovení
Frist für die Umsetzung der RückforderungsentscheidungHarmonogram provedení rozhodnutí
Gewährleistung der Umsetzung sämtlicher regionaler Freihandelsabkommen.Zajistit provádění všech regionálních dohod o volném obchodu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Der Umsetzungszeitraum beträgt:Toto období:
Umsetzung des Aktionsplans, falls ein solcher erstellt wird;provedení akčního plánu, je-li tento plán již vypracován;
Umsetzung und Verwaltung der Pflicht zur Anlandung aller Fänge.provádění a řízení povinnosti vykládky všech úlovků.
Umsetzung der Trennung aller gemeinsamen Anwendungssysteme bei NEC und DexiaOddělení všech společných systémů aplikací společností NEC a Dexia
Umsetzung von Änderungen bei Methoden, Modellen oder grundlegenden Annahmen.provádění změny metodiky, modelu nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů.
Umsetzung der Rechnungsführungsvorschriften und des Kontenplans nach Kapitel 8;provádění účetních pravidel a účtové osnovy v souladu s kapitolou 8;
Umsetzung eines kohärenten horizontalen Konzepts zur Förderung der Wettbewerbspolitik.Zajistit soudržný horizontální postup v podpoře politiky hospodářské soutěže.
Umsetzung und Anwendung des neuen EU-Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation.Provést a uplatňovat nový rámec EU pro elektronické komunikace.
Methoden zur Umsetzung der geographischen GliederungZpůsoby provádění geografického členění
die für die Umsetzungsmaßnahmen verantwortliche Person;osoby odpovědné za zavedení opatření;
Bestellung eines Überwachungs- und UmsetzungstreuhändersJmenování správce pověřeného monitorováním a prováděním
Kontinuierliche Verbesserung der Umsetzung von Gerichtsurteilen.Dosáhnout neustálého zvyšování v rychlosti výkonu soudních rozhodnutí.
Zuständigkeit für die Umsetzung einer RückforderungsentscheidungKdo je odpovědný za provedení rozhodnutí o navrácení?
Schadenersatz wegen unterlassener Umsetzung einer RückforderungsentscheidungNáhrada škody za neprovedení rozhodnutí o navrácení
Kompetenzentwicklung, Förderveranstaltungen und Umsetzung lokaler EntwicklungsstrategienZískávání dovedností, propagace a provádění strategií místního rozvoje