"Umrechnung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Umrechnungpřepočet

Beispieltexte mit "Umrechnung"

Umrechnung auf Referenz-SauerstoffkonzentrationPřepočet na referenční koncentraci kyslíku
Umrechnung von Mehl in ganzen Krillpřevod moučky na celé krunýřovky
Umrechnung des Volumens auf den NormzustandKorekce objemu na normální podmínky
Umrechnung von Angaben in unterschiedlicher WährungPřevod údajů v různých měnách
Die Umrechnung der Volumenwerte wird sofort ausgeführt.K přepočtu hodnot objemu dochází okamžitě.
Die Richtigkeit der Umrechnung sollte überprüft werden.Měla by být ověřena správnost převodu.
Es erfolgt keine zusätzliche Umrechnung auf eine feste Bezugstemperatur.Systém výslednou hodnotu v tomto případě již nepřepočítává na pevně danou vztažnou teplotu.
erfolgt die Umrechnung von Megabytes in Gigabytes durch Division durch 1000;dělení 1000 slouží k převodu výsledku z megabajtů na gigabajty).
Diese Meßart enthält keine Umrechnung des Volumenstroms auf die Bezugstemperatur 20°C.Tento druh měření nezahrnuje přepočet objemového průtoku na vztažnou teplotu 20 °C.
Sie können die Umrechnung auch mit Hilfe unseres Umrechnungsprogramms auf unserer Homepage durchführenPřepočet lze také uskutečnit pomocí našeho přepočítávacího programu, který je k dispozici na naší domovské stránce
Vielmehr enthielt dieses Rundschreiben nur Anweisungen zur Umrechnung von Beförderungsentgelten von Lira in Euro.Tento oběžník obsahoval pouze pokyny k převodu tarifů z lir na eura.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Umrechnungskurspřepočítací koeficient
Umrechnungssätze für ReisPřepočítací koeficienty pro rýži
Zu verwendende UmrechnungskurseKurz použitelný pro přepočet eura na ostatní měny
Umrechnungsfaktor für Ottokraftstoff: 2330 g CO2/lpřepočítací koeficient pro benzin, který činí 2330 g CO2/l,
Umrechnungsfaktor für Dieselkraftstoff: 2640 g CO2/lpřepočítací koeficient pro motorovou naftu, který činí 2640 g CO2/l.
Umrechnung- und Gewichtungsfaktoren gemäß Artikel 46 Absatz 3Přepočítací a váhové koeficienty podle čl. 46 odst. 3
Währungsumrechnungen erfolgen zu Marktkursen, undměnové přepočty se provádějí podle tržních směnných kursů a
die Umrechnungstabelle gemäß Abschnitt II Nummer 2;převodní tabulku podle bodu II odst. 2;
Besondere Anforderungen an eigene UmrechnungsfaktorschätzungenSpecifické požadavky týkající se vlastních odhadů konverzních faktorů
alle erforderlichen Maßnahmen für die Anwendung der Umrechnungssätze für Reis.přijme veškerá nezbytná opatření týkající se používání přepočítacích koeficientů pro rýži.
Institute, die eigene LGD- und Umrechnungsfaktorschätzungen verwenden, erfassen und speichern Folgendes:Instituce, které používají vlastní odhady LGD a konverzních faktorů, shromažďují a ukládají:
Der durchschnittliche Umrechnungskurs wird von der Kommission während des darauf folgenden Monats festgelegt.Průměrný směnný kurz bude stanoven Komisí během následujícího měsíce.
Die Umrechnungstabelle wird anhand der den verschiedenen Zuckergehalten entsprechenden Ausbeutesätze festgelegt.Tabulka je sestavena na základě výtěžnosti odpovídající různé cukernatosti.