"Umrüsten" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Umrüstenpřeseřízení

Beispieltexte mit "Umrüsten"

Umrüsten beendenukončení změny vybavení, přestrojení, změny v osazení
Umrüsten startenspuštění změny vybavení, přestrojení, změny v osazení
Umrüsten abgebrochenpřestrojení zrušeno
Maschine Umrüstenpřestavba stroje
mechanisches Umrüstenmechanické přeseřízení
Schrittfolge Umrüstensled kroků přestrojení
Umrüsten der Anlagepřeseřízení linky
Umrüsten auf Typenummerpřestrojení na typové číslo
Schritte zum Umrüstenčinnosti v rámci přeseřizování
Schritte zum Umrüstenkroky při přestrojení
Sicherheitshinweise beim Umrüstenbezpečnostní pokyny pro přeseřizování
Sonderprogramm Umrüsten beendendokončení zvlášt. programu Přestrojení
Umrüsten muss erneut gestartet werdenpřestrojení je nutno spustit znovu
Umrüsten nicht möglich, da gewählter Typ gesperrtpřestrojení není možné, protože zvolený typ je zablokován
Umrüsten erfolgt nur über das Bedienpult und den Inbetriebnahme-PCPřeseřízení se provádí jen na ovládacím panelu a na PC s programem na podporu uvádění do provozu
Taster Weitertakten nach UmrüstenTlačítko Pokračovat v taktu po přeseřízení
Einlernen (Teachen)/ Programmieren und/oder UmrüstenZaučení (Teach)/ Programování nebo přestavování
Wahlschalter Umrüsten" und Taster Weitertakten nach umrüsten"volič “Přeseřízení” a tlačítko “Pokračovat v taktu po přeseřízení”
Wahlschalter Umrüsten" und Taster Weitertakten nach umrüsten"Volič Přeseřízení" a tlačítko Pokračovat v taktu po přeseřízení"
Rüsten / Umrüsten (Option)Osazení / Přeseřízení (volitelná možnost)
Das Umrüsten an den Stationen erfolgt über die Software.Přeseřizování jednotlivých stanovišť se provádí na počítači (softwarově).
Das Umrüsten ist beendet, wenn alle Anweisungen bestätigt sind.Přeseřízení je dokončeno, když je potvrzeno provedení všech pokynů.
Das mechanische Umrüsten wird auf den folgenden Seiten beschrieben.Na následujících stranách popisujeme postup při mechanickém přeseřizování.
Station muss umgerüstet werden! Sonderbetrieb Umrüsten durchführen.Změnit vybavení stanoviště! Proveďte zvláštní režim Změna vybavení.
Ein Umrüsten der betreffenden Station ist erforderlich bei Typwechsel.Přeseřízení určitého stanoviště je potřeba provést, když se mění typ.
Die Zuständigkeiten des Personals sind für das Bedienen, Umrüsten und Warten klar festzulegen.Musí být jasně stanoveny kompetence personálu pro obsluhu, seřizování a údržbu zařízení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wahlschalter Umrüsten" nach rechts drehen.Volicí přepínač Přeseřízení" otočte doprava.
Mit Cursertasten Funktion „Umrüsten“ aufrufenKurzorovými klávesami vyvolejte funkci "Přeseřízení"
In den Sonderbetrieb schalten und Umrüsten" anwählen.Přepněte na speciální provoz a navolte Přeseřízení".
Am Bedienterminal die Sonderbetriebsart "Umrüsten" auswählen.Na ovládacím panelu zvolte speciální provozní režim "Přestrojení".
Stationsspezifische Betriebsarten, z. B. Umrüsten, Leistungsmessungprovozní režimy typické pro dané stanoviště, např. přestrojení, měření výkonu
Das Umrüsten erfolgt in drei Schritten, die jeweils über die Zustimmtaste zu bestätigen sindPřeseřízení probíhá ve třech krocích, které je nutno pokaždé potvrdit souhlasovým tlačítkem
Nach dem Umrüsten der Station am Bedientableau der Station die entsprechende Typteilenummer/Chargennummer übernehmen.Po přeseřízení určitého stanoviště zadejte na jeho ovládacím panelu příslušné číslo typu součásti/číslo šarže a potvrďte.