"Trennung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Trennungodluka

Beispieltexte mit "Trennung"

gerichtliche Trennungsoudní rozluka
Trennung von Kirche und Staatsekularismus
Trennung von der geldpolitischen FunktionOddělení od funkce měnové politiky
Trennung von jeder einzelnen Energiequelle möglich?Možnost odpojení od každého zdroje energie?
Trennung von geldpolitischen Aufgaben und AufsichtsaufgabenOddělení měnové politiky a úkolů v oblasti dohledu
Trennung der Funktionen der Einleitung und Überprüfung eines VorgangsOddělení činností zahájení operace a jejího ověření
Trennung der Sterin- und Triterpen-Dialkohol-Fraktion (Erythrodiol + Uvaol)Separace sterolové frakce a frakce triterpenických dialkoholů (erythrodiol + uvaol)
Trennung der Versorgungsspannung vor Riemenwechsel, Reparatur, Einstellarbeiten, Demontage, Wartung, Reinigung.Před výměnou řemenu, opravami, nastavováním, demontáží, údržbou, čištěním odpojte napájecí napětí.
Diese Schalter wirken nur auf die Steuerungsebene und bewirken keine unmittelbare allpolige Trennung.Tyto vypínače mají dopad jen na rovinu řízení a nezpůsobují žádné bezprostřední odpojení všech pólů.
Ausrüstung für die Trennung von Lithiumisotopen, wie folgt:vybavení pro oddělování izotopů lithia:
Anlagen oder Einrichtungen für die Trennung von Lithiumisotopen;provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia;
Die Trennung zwischen diesen beiden Geschäftsbereichen sei künstlich.Rozlišování mezi těmito dvěma činnostmi by bylo umělé.
Umsetzung der Trennung aller gemeinsamen Anwendungssysteme bei NEC und DexiaOddělení všech společných systémů aplikací společností NEC a Dexia
Eine Linie, die die Trennung jeglicher Arten von seerechtlichen Zuständigkeitsbereichen darstellt.Linie znázorňující oddělení jakéhokoli druhu námořní jurisdikce.
Diese strenge Trennung von Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen ist jedoch nicht unproblematisch.Takto přísné rozlišování mezi záchranou a restrukturalizací však působilo problémy.
Zentrifugalseparatoren, geeignet zur kontinuierlichen Trennung ohne Aerosolfreisetzung, mit allen folgenden Eigenschaften:odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gewaltentrennungoddělení pravomocí
Artikel 64 AufgabentrennungČlánek 64 Oddělení funkcí
Grundsatz der AufgabentrennungZásada oddělení funkcí
Abtrennung zum Prüfbereichoddělení od zkušebního prostoru
Rückstandsöle (Erdöl), IsobutanabtrennungskolonneZbytkové oleje (ropné), deisobutaniserová věží;
Trennung der Bücher, um eine Überkreuzsubventionierung zwischen Märkten zu verhindern, wenn der Begünstigte in mehreren Märkten tätig ist;oddělení účtů, aby se předešlo vzájemnému subvencování z jednoho trhu na trh druhý, působí-li příjemce na více trzích,
Destillate (Erdöl), katalytisch reformiert, PentanabtrennungDestiláty (ropné), depentanizér katalytického reformování;
Destillate (Erdöl), wasserstoffbehandeltes schweres Naphtha, Kopfprodukte, IsohexanabtrennungDestiláty (ropné), hydrogenovaný benzín, hlavové destiláty z deisohexanizéru;
Kernreaktoren; nicht bestrahlte Brennstoffelemente für Kernreaktoren; Maschinen und Apparate für die IsotopentrennungJaderné reaktory; neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory; stroje a přístroje pro oddělování izotopů
Verbindungsplatte; Abtrennung zum PrüfbereichSpojovací deska; oddělení od zkušebního prostoru
Verbindungsplatte; Abtrennung zum Versorgungsbereich.Spojovací deska; oddělení od prostoru se zdroji a přívody.
Maschinen und Apparate für die Isotopentrennung und deren TeileStroje a přístroje na separaci isotopů, jejich díly
Außerdem gelten Dimmer mit Phasentrennung auch als Steuergeräte;Navíc by měly být za ovládací zařízení považovány také fázové stmívače;
Maschinen und Apparate für die Isotopentrennung sowie Teile davon (Euratom)Stroje a přístroje pro oddělování izotopů a jejich části a součásti (Euratom)
über die Anwendung der Bestimmungen über die Kontentrennung nach Artikel 39;o uplatňování požadavků na oddělení stanovených v článku 39;
Kohlenwasserstoffe, C4-6, leicht, Pentanabtrennung, Wasserstoffbehandlung, AromatenUhlovodíky, C4-6, lehké podíly z depentanizéru hydrogenace aromátů;