"Tod" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Todsmrt

Beispieltexte mit "Tod"

Tod des Begünstigten;úmrtí příjemce;
Tod des Ehegatten: vier Tage,úmrtí manžela/manželky: čtyři dny;
Tod oder schwere KörperverletzungenSmrt nebo těžké tělesné úraz
Tod eines Verwandten in aufsteigender gerader Linie: zwei Tage,úmrtí příbuzného ve vzestupné linii: dva dny;
üblicherweise irreversible Verletzung einschließlich Todobvykle úraz s nevratnými následky včetně smrti
Teile, die noch unter Spannung stehen, verursachen möglicherweise Verletzungen bzw. den Tod.Díly, které jsou ještě pod napětím, mohou způsobit úraz resp. smrt.
Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen oder Tod.Nerespektování těchto pokynů může způsobit těžkou újmu na zdraví až po život ohrožující úrazy nebo smrt.
Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge haben, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen oder Tod.Nerespektování těchto pokynů může mít za následek újmu na zdraví až po život ohrožující úrazy nebo smrt.
Unterhaltspflichten außer derjenigen, die mit dem Tod entstehen;jiné vyživovací povinnosti než ty, které vyplynuly z důvodu smrti;
Elektrischer Schlag kann zu schweren Verletzungen bzw. Tod führen.Elektrický šok může způsobit těžký úraz nebo smrt.
der Tod tritt gleichzeitig mit dem Verlust des Bewusstseins ein, odersmrt nenastane současně se ztrátou vědomí, nebo
Bei Nichtbeachtung des Hinweises können Tod oder schwerste Verletzungen eintreten.Nerespektováním tohoto upozornění může dojít k usmrcení nebo velmi těžkým úrazům.
Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.Pokud tento pokyn neuposlechnete, následkem mohou být smrt nebo velmi těžké úrazy.
Elektrischer Strom und andere Energien können Tod oder schwere Körperverletzung verursachen.Elektrický proud a jiné energie mohou způsobit smrt nebo těžké úrazy.
Finanzierung oder Regelung zur Sicherung bei Invalidität und Tod sowie der VersorgungsordnungFinancování systému invalidního a životního pojištění a systému důchodového zabezpečení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Todesstrafetrest smrti
Freitodsebevražda
Todesfallúmrtí
Gesundheit — TodesursachenZdraví – příčiny úmrtí
Maltodextrin und MaltodextrinsirupMaltodextrin a maltodextrinový sirup
Pfeilkalmar (Todarodes sagittatus)Kalmar šípový (Todarodes sagittatus)
einem integrierten Photodetektor-Schaltkreis,z integrovaného obvodu fotodetektoru,
Tode nach Alter, Geschlecht, Geburtsjahr, Wohnsitzregion, Geburtsland, Land der Staatsbürgerschaft und Geburtsmonat.úmrtí podle věku, pohlaví, roku narození, regionu pobytu, země narození, země státního občanství a měsíce úmrtí.
Sicherung im Invaliditäts- und TodesfallPojištění proti riziku invalidity a smrti
der im Todesfall vorgesehenen Vergütungen.příspěvků vyplácených v případě úmrtí.
einem integrierten Photodetektor-Schaltkreis undintegrovaný obvod fotodetektoru a
Verfügungen von Todes wegen außer ErbverträgenJiná pořízení pro případ smrti než dědické smlouvy
die Formgültigkeit mündlicher Verfügungen von Todes wegen;formální platnost ústně provedených pořízení pro případ smrti;
Ansprüche wegen Todes, Körperverletzungen, Schäden oder VerlustenNároky uplatňované v případě smrti, zranění, poškození nebo ztráty
Lichtempfindliche Halbleiterbauelemente; Solarzellen, Fotodioden, Fototransistoren usw.Fotocitlivá polovodičová zařízení, sluneční články, fotodiody, fototranzistory apod.