"Tod" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Todsmrt

Beispieltexte mit "Tod"

Tod des Begünstigten;úmrtí příjemce;
Tod des Ehegatten: vier Tage,úmrtí manžela/manželky: čtyři dny;
Tod oder schwere KörperverletzungenSmrt nebo těžké tělesné úraz
Tod eines Verwandten in aufsteigender gerader Linie: zwei Tage,úmrtí příbuzného ve vzestupné linii: dva dny;
üblicherweise irreversible Verletzung einschließlich Todobvykle úraz s nevratnými následky včetně smrti
Unterhaltspflichten außer derjenigen, die mit dem Tod entstehen;jiné vyživovací povinnosti než ty, které vyplynuly z důvodu smrti;
Elektrischer Schlag kann zu schweren Verletzungen bzw. Tod führen.Elektrický šok může způsobit těžký úraz nebo smrt.
der Tod tritt gleichzeitig mit dem Verlust des Bewusstseins ein, odersmrt nenastane současně se ztrátou vědomí, nebo
Bei Nichtbeachtung des Hinweises können Tod oder schwerste Verletzungen eintreten.Nerespektováním tohoto upozornění může dojít k usmrcení nebo velmi těžkým úrazům.
Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.Pokud tento pokyn neuposlechnete, následkem mohou být smrt nebo velmi těžké úrazy.
Elektrischer Strom und andere Energien können Tod oder schwere Körperverletzung verursachen.Elektrický proud a jiné energie mohou způsobit smrt nebo těžké úrazy.
Finanzierung oder Regelung zur Sicherung bei Invalidität und Tod sowie der VersorgungsordnungFinancování systému invalidního a životního pojištění a systému důchodového zabezpečení