"Thailand" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ThailandThajsko

Beispieltexte mit "Thailand"

Einfuhren aus ThailandObjem dovozu z Thajska
Feststellungen in Bezug auf ThailandZjištění týkající se Thajska
Eröffnung eines Zollkontingents von 10 Tonnen für ThailandOtevřít celní kvótu 10 tun pro Thajsko.
WHS transferierte sowohl Arbeitskräfte als auch alle erforderlichen Maschinen, einschließlich Galvanisieranlagen, von seiner chinesischen Produktionsstätte nach Thailand.Společnost WHS převedla do TSI z čínského výrobního závodu jak personál, tak všechny nezbytné stroje, včetně pokovovací linky.
Dem Lieferland Thailand zugeteiltPřiděleno Thajsku jako dodavatelské zemi
Marktanteil der Einfuhren aus Thailand (%)Tržní podíl dovozu z Thajska (%)
Preise der Einfuhren aus Thailand (EUR/Tonne)Cena dovozu z Thajska (EUR/t)
Die Einfuhren aus Thailand und der VR China wurden daher kumulativ beurteilt.Dovoz z Thajska a ČLR byl proto posuzován souhrnně.
Kein Hersteller oder Ausführer in der VR China oder Thailand beantwortete den Fragebogen.Odpověď na dotazník nepředložil žádný výrobce či vývozce v ČLR a Thajsku.
Seine Einfuhren machten nur einen geringen Teil der Gesamteinfuhren aus Thailand im UZÜ aus.Jeho dovoz představoval malý zlomek celkového dovozu z Thajska během období přezkumného šetření.
Allerdings beantworteten nur jeweils drei Hersteller aus Brasilien, Thailand und Russland den Fragebogen.Odpověď na dotazník však zaslali pouze tři výrobci z Brazílie, Thajska a Ruska.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Thailand, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan, Hongkong SVRThajsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong.
Als Ursprungserzeugnis Thailands angemeldete EinfuhrenDovoz prohlášený za pocházející z Thajska
Der Antrag auf Erteilung einer Einfuhrlizenz und die Lizenz enthalten in Feld 8 die Angabe „Thailand“.V kolonce 8 žádostí o dovozní licence a samotných licencí se uvede údaj „Thajsko“.
Unter diesen Umständen wird der Schluss gezogen, dass im UZ kein Versand von RBM über Thailand stattfand.Za těchto okolností se má za to, že během PO nedocházelo k překládce MKP přes Thajsko.
Dieselben Ausführer und Einführer schlugen Thailand, Indien und Indonesien als geeignetere Vergleichsländer vor.Titíž vývozci a dovozci navrhli, že vhodnější srovnatelné země budou představovat Thajsko, Indie a Indonésie.
Eröffnung eines Zollkontingents von 79705 Tonnen, von denen 62905 Tonnen Brasilien und 14000 Tonnen Thailand zugewiesen werdenOtevřít celní kvótu 79705 tun, z níž se 62905 tun přidělí Brazílii a 14000 tun Thajsku.
Den Herstellern/Ausführern in Thailand und der VR China und den Einführern in der Gemeinschaft wurden Fragebogen übermittelt.Výrobcům/vývozcům v Thajsku a v ČLR a dovozcům ve Společenství byly zaslány dotazníky.
Für die ausführenden Hersteller in Thailand und Indonesien, den beiden anderen betroffenen Ländern, war keine Stichprobenbildung vorgesehen.Pokud jde o další dvě dotčené země, Thajsko a Indonésii, sestavení vzorku nebylo pro vyvážející výrobce navrženo.