"Termin" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Terminlhůta

Beispieltexte mit "Termin"

Termin für die Übermittlung der AngabenDatum dodání údajů
Termin für die endgültige Übertragung von AnsprüchenTermín pro stálý převod práv
Termin für die vorübergehende Abtretung von AnsprüchenTermín pro přechodný pronájem práv
Termin für die Mitteilung: 1. Dezember jährlich (erstmalig 1. Dezember 2009).Termín sdělení: 1. prosince každého roku, poprvé 1. prosince 2009.
Die bauseitige Einbindung erfolgt durch den Auftraggeber zum gleichen Termin.Zadavatel zajistí ve stejném termínu zapojení a integraci zařízení na místě.
der Termin für die Übernahme des Magermilchpulvers.nejzazší datum pro odběr práškového odtučněného mléka.
Der letzte Termin für die Einreichung von Angeboten ist der 23. Juni 2005.Poslední datum pro předkládání nabídek je stanoveno na den 23. června 2005.
beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des Beginns der Konsultationsphase.v případě soutěžního dialogu specifikovat datum a adresu pro zahájení fáze jednání.
Geplanter Termin der Produktionsaufnahme und Jahr, in dem die volle Produktionskapazität erreicht werden sollUveďte plánované datum zahájení nové výroby a rok, kdy lze dosáhnout plné výroby.
Andernfalls erfolgt die Verrechnung beim zweiten Termin nach der endgültigen Feststellung des Haushaltsplans.“V opačném případě se provede ke dni, kdy má být zaúčtována druhá částka po konečném přijetí rozpočtu.“;
den Termin und die Vorgehensweise mit der beauftragten (eingewiesenen) Person und der Löschanlagenfirma absprechen.termín a postup projednejte s pověřenou (proškolenou) osobou a výrobcem hasicího zařízení.
Dieser rückwirkende Termin ist zur Gewährleistung der Rechtssicherheit für die betroffenen Emittenten erforderlich.Ustanovení o zpětné platnosti je nutné s ohledem na zajištění právní jistoty pro dotčené emitenty.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bedienterminalovládací panel
Liefertermindodací lhůta
Terminmarkttermínový trh
Terminologieterminologie
Gerichtsterminstání
ständige Terminverfolgungstálé sledování termínu
Terminals mit ÜberweisungsfunktionBankomaty s funkcí úhrady
Termingeschäfte mit Aktivpositionen;aktiva pořízená na základě přímých forwardů na koupi,
Lieferendtermin und -zeitDatum a čas ukončení dodávky
Lieferstarttermin und -zeitDatum a čas zahájení dodávky
Staffelung der Ferienterminerozvržení prázdnin
Zahlungs- oder Liefertermin,Datum platby nebo dodání.
Güterterminals und Logistikplattformen,nákladní terminály a logistická centra;
Terminverfolgung zu festgelegter Zeitsledování termínu ve stanovenou dobu
Terminals zum Aufladen und Entladen von E-Geld-KartenTerminály pro nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz
Terminals, bereitgestellt von inländischen ZahlungsdienstleisternTerminály poskytnuté rezidentskými poskytovateli platebních služeb
Terminalplatine rücksetzen (Resettaster rechts an der Terminalplatine)Vyresetujte desku spojů panelu (tlačítkem Reset V pravé polovině desky spojů panelu)
Terminfestlegung von Einstell-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten beachten.Respektujte stanovené termíny nastavování, údržby a inspekcí.
Anzahl der Arbeitstage nach dem festgesetzten AbwicklungsterminPočet pracovních dnů po řádném dni vypořádání
Anbindungen und multimodale Terminalspropojení a multimodální terminály
Bedienterminal Laser am Laserschaltschrankovládacím panelu laseru na skříňovém rozvaděči laseru
Systemmeldung am Terminaldisplay notieren.Systémové hlášení na displeji terminálu si poznamenejte.
CD Differenzkontrakt FR ZinstermingeschäftCD rozdílové smlouvy
Spannungsversorgung des Terminals kontrollieren.Zkontrolujte napájení elektrickým proudem u terminálu.
Aufbau einer unternehmensspezifischen Terminologiedatenbank.Vybudování terminologické databáze specifické pro určitý podnik.
Finanzderivate (netto, Marktwerte): Devisentermingeschäfte,pohledávky z finančních derivátů (čistá hodnota, v tržních cenách):