"Temperatur" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Temperaturteplota

Beispieltexte mit "Temperatur"

Schmieröl Temperaturteplota mazacího oleje
Niedrige Temperatur [1]Nízká teplota [1]
Temperatur des Mediums im Messrohrteplota média v měřicí trubici
Temperatur Laserankopplung zu hochTeplota napojení laseru příliš vysoká
Temperatur im Schaltschrank ist zu hochTeplota ve skříň. rozváděči je příliš vysoká
Temperatur im Schaltschrank ist zu hochteplota ve skříň. rozváděči je příliš vysoká
Temperatur im Konzentratbehälter ist zu hochTeplota zásobníku s koncentrátem je příliš vysoká
Temperatur des Raildrucksensors am PrüfstandsrailTeplota tlakového senzoru railu zkušební stolice
Temperatur und Umgebungsluftdruck werden ebenfalls gemessen.Změří se i teplota a barometrický tlak.
Ofen mit programmierbarer Temperatur.sušárnou s programovatelnou teplotou,
Max. Druck bei vorgegebener TemperaturMax. tlak při předem dané teplotě
Objekte oder Materialien hoher oder niedriger TemperaturPředměty nebo materiály o vysoké nebo nízké teplotě
Erkennung durch interne Sensoren für Durchfluss und TemperaturIdentifikace vnitřními snímači průtoku a teploty
Überschreiten Sie niemals die spezifizierten Grenzwerte für Spannung, Strom, Druck und Temperatur.Za všech okolností dodržte specifikované limitní hodnoty napětí, proudu, tlaku a teploty.
In jedem Fall berücksichtigt die Temperaturkompensation die Abhängigkeit der dynamischen Viskosität des Prüfmediums von der Temperatur.Kompenzace teploty však každopádně zohledňuje závislost dynamické viskozity zkušebního média na teplotě.
Grenzfrequenz fg Temperatur Pruef.mezní frekvence fg teploty zkouš. dílu
Sensor Temperatur des DI-MessrohrsTeplotní senzor měřicí trubice
Anzeige der Temperatur im Prüfbehälter.Zobrazení teploty ve zkušební nádrži.
die Temperatur der Ansaugluft des Motors,teplota vzduchu nasávaného motorem;
max. Temperatur des angesaugten Staub-LuftgemischesMax. teplota nasávané směsi prachu a vzduchu
Sehr starke Schwankungen bei Temperatur und LuftfeuchtigkeitVelmi silné kolísání teploty a vlhkosti vzduchu
bei steigender Temperatur sinkt die Druckbeständigkeit (siehe Tabelle)s rostoucí teplotou klesá odolnost proti tlaku (viz tabulka)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Umgebungstemperaturteplota okolního prostředí
Railtemperaturteplota sběrného vedení
Rücklauftemperaturteplota zpětného toku
Tanktemperaturteplota v nádrži
Temperaturfühlerteplotní čidlo
Spindel Übertemperaturvřeteno - nadměrná teplota
Überwache Zulauftemperaturkontrola přívodní teploty
Überwache Rücklauftemperaturkontrola teploty zpětného toku
Schranktemperatur OKteplota skříně OK
Adapter Temperaturaufnehmeradaptér teplotního čidla
hohe Temperaturbeständigkeitvysoká odolnost proti působení tepla
Druck/Temperaturtabelle beachtenrespektujte tlak/teplotní tabulku
Prüf- und ProbentemperaturSkleněná nádobka obsahuje 14–16 ml oleje nebo 12,8 až 14,6 g, pokud se vzorky váží, a je zakryta hodinovým sklem. Každá nádobka musí být označena kódem složeným z náhodně vybraných číslic nebo kombinace písmen a číslic. Kód bude označen pomocí systému, kt
Tj = Betriebsgrenzwert-TemperaturTj = mezní provozní teplota
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwert-TemperaturMezní provozní teplota u tepelných čerpadel vzduch-voda
Andere Regelventile, TemperaturregelventileOstatní regulační ventily, regulátory teploty
Niedertemperaturpumpen und HochtemperaturpumpenNízkoteplotní a vysokoteplotní čerpadla
Temperaturfühler radial oder axialTeplotní čidlo radiálně nebo axiálně
Temperaturfühler aus Blister nehmen.Z průhledného obalu vyjměte teplotní čidlo.
Temperaturaufnehmer am Prüfling fehltchybí teplotní snímač na zkoušeném dílu
Temperaturfühler an Flansch ansetzen.Zasaďte teplotní čidlo do příruby.
Temperaturaufnehmer Rücklauf für AnzeigeTeplotní čidlo zpětného toku pro indikaci
Temperaturaufnehmer Rücklauf für AnzeigeTeplotní snímač rekuperace pro účely indikace
Temperaturmessung - Meßstelle LaminarstreckeMěření teploty - měřicí místo v úseku laminárního proudění
Temporäre Lager- und TransporttemperaturTeplota dočasného skladování a dopravy
Kühlt den Laser auf die Arbeitstemperaturchladí laser na pracovní teplotu
Motordrehzahl, Motorlast, A/F-Modus, KatalysatortemperaturOtáčky a zatížení motoru, režim A/F, teplota katalyzátoru
Verfahren für die Prüfung bei niedriger UmgebungstemperaturPostup zkoušky při nízké teplotě okolí
auch als Heißwasser-Heizungsausführung bis 90°C Betriebstemperaturi v provedení do horkovodního topení do provozní teploty 90 °C
Säulentemperatur: 260 ± 5 °C;teplota kolony: 260 ± 5 °C,
Mediumstemperatur am Prüfling [°C]Teplota média v blízk. zkoušeného dílu [°C]
Wassertemperaturfühler — Typ: …Čidlo teploty vody – typ: …
Mediumstemperatur an der LaminarstreckeTeplota média na úseku laminárního proudění
Normaler Betriebstemperaturbereich (K): …Běžné rozmezí provozní teploty (K): …
Nenneinstellwert des Motortemperaturreglers: …Jmenovité seřízení mechanismu regulace teploty motoru: …
Parameter Temperaturkoeffizient" wurde deaktiviertByl deaktivován parametr s názvem Teplotní koeficient