"Teilung" auf Tschechisch


Teilungrozteč
Teilungdělení


Beispieltexte mit "Teilung"

Teilung von Verträgen, die in mehreren Stufen finanziert werden;rozdělení smluv financovaných ve více etapách,
die Teilung des Nachlasses.rozdělení pozůstalosti.
Freiwillige Teilung und Delegation von AufgabenDobrovolné sdílení a delegování úkolů
Mitose Teilung des Zellkerns, die in der Regel in Prophase, Prometaphase, Metaphase, Anaphase und Telophase gegliedert ist.Mitóza proces dělení buněčného jádra, který se obvykle člení na profázi, prometafázi, metafázi, anafázi a telofázi.
Diese Einzelproben werden zu einer Sammelprobe gemischt, aus der durch repräsentative Teilung repräsentative Endproben herzustellen sind.Tyto dílčí vzorky se spojí mícháním s cílem získat jeden souhrnný vzorek, z něhož se reprezentativním dělením připraví konečné reprezentativní vzorky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Abteilungoddělení
Wahlkreiseinteilungrozdělení na volební kraje
Energieverteilungdistribuce energie
Eigentumsteilungvlastnický podíl
Personalbeurteilunghodnocení pracovníka
räumliche Verteilungprostorové rozložení
internationale Arbeitsteilungmezinárodní dělba práce
TAC und AufteilungTAC a rozdělení
Form der AuskunftserteilungZpůsob sdělování informací
Eigenbeitrag und LastenverteilungVlastní příspěvek a sdílení nákladů
Unterabschnitt 2: ZuschlagserteilungPododdíl 2: Zadání zakázky
Unterabschnitt 3: ZuschlagserteilungPododdíl 3: Zadání veřejné zakázky
Verteilung der Hilferozdělení pomoci
Artenverteilung (von )Rozložení druhů ()
Verteilung der Produktionodbyt výroby
Risikobeurteilung und Risikominderunghodnocení rizik a snižování rizik
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Fluidbeurteilung und Rohrleitungsüberprüfungenhodnocení kapalin a zkoušky potrubí
Finanzmittel und ihre AufteilungProstředky a jejich rozdělování
Frist für die AuskunftserteilungLhůta pro poskytnutí informací
Schreibfelder und ihre EinteilungPásma záznamů a jejich odstupňování
Befristete geltungsdauer der mitteilungDočasná působnost sdělení
Geografisches Gitter mit ZonenaufteilungČleněná geografická souřadnicová síť
Preisfestsetzung, Risiko- und EinnahmenteilungStanovení cen, sdílení rizik a výnosů
Änderung und Ungültigkeitserklärung der WiederausfuhrmitteilungZměna a zrušení platnosti oznámení o zpětném vývozu
Tagesverteilung IO / NIO Teiledenní podíly dílů OK / NE OK
Risikobeurteilung nach ISO 14121Hodnocení rizik podle normy ISO 14121
Die Bezugsgrößen der Verteilung.Data rozdělení.
Zuteilungskoeffizient gemäß Artikel 1Přídělový koeficient podle článku 1
geografische Verteilung der Bevölkerungzeměpisné rozdělení obyvatelstva
Aufteilung der fangberechtigten Fischereifahrzeuge:Rozdělení plavidel oprávněných lovit:
Bonitätsbeurteilung außer kurzfristigen BonitätsbeurteilungenJiná než krátkodobá úvěrová hodnocení