"Tätigkeitsbericht" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Tätigkeitsberichtzpráva o činnosti

Beispieltexte mit "Tätigkeitsbericht"

Konsolidierter jährlicher TätigkeitsberichtSouhrnná výroční zpráva o činnosti
Das EIT beschließt bis zum 30. Juni jedes Jahres einen jährlichen Tätigkeitsbericht.EIT přijme každoročně do 30. června výroční zprávu.
Jeder Beirat übermittelt der Kommission und den beteiligten Mitgliedstaaten jährlich seinen Haushaltsplan und einen Tätigkeitsbericht.Každý poradní sbor každoročně předkládá Komisi a dotčeným členským státům svůj rozpočet a zprávu o činnosti.
Jährlicher Tätigkeitsbericht 2011, S. 122.Výroční zpráva o činnosti za rok 2011, s. 122.
Der allgemeine Tätigkeitsbericht wird veröffentlicht;Souhrnná zpráva se zveřejňuje;
Jährlicher Tätigkeitsbericht von ACER 2011, S. 85-91.Výroční zpráva o činnosti agentury ACER za rok 2011, s. 85–91.
Die Kommission veröffentlicht alljährlich einen Tätigkeitsbericht über alle Maßnahmen der Außenhilfe.Komise vypracuje roční zprávu zahrnující veškeré aktivity zahraniční pomoci.
Der Direktor erstellt einen jährlichen Tätigkeitsbericht des Instituts bis zum 31. März des folgenden Jahres.Ředitel vypracuje výroční zprávu o činnosti ústavu do 31. března následujícího roku.
Er erstellt jährlich den Entwurf eines Arbeitsprogramms und einen Tätigkeitsbericht und legt diese dem Verwaltungsrat vor.připravovat každý rok návrh pracovního programu a zprávy o činnosti a předkládat je správní radě;
Der interne Rechnungsprüfer nimmt Kenntnis vom jährlichen Tätigkeitsbericht sowie von den übrigen identifizierten Informationen.Interní auditor vezme na vědomí výroční zprávu o činnosti i ostatní zjištěné informace.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Tätigkeitsberichte der GeneraldirektorenZprávy o činnosti předkládané generálními řediteli
Annahme des jährlichen Tätigkeitsberichts;schvaluje výroční zprávu o činnosti,
GD AGRI, Jährlicher Tätigkeitsbericht, Seite 79.Výroční zpráva o činnosti GŘ AGRI, s. 79.
Inhalt des Arbeitsprogramms und des TätigkeitsberichtsObsah pracovního programu a zprávy o činnosti
eine Evaluierung des jährlichen Tätigkeitsberichts jeder Agentur,hodnocení výroční zprávy o činnosti každé agentury,
die Erstellung des jährlichen Arbeitsprogramms des Instituts sowie des jährlichen Tätigkeitsberichts des Instituts;vypracování návrhu ročního pracovního programu ústavu a výroční zprávy o činnosti ústavu;
Ein gemeinsamer Tätigkeitsbericht wird dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission mindestens alle drei Jahre übermittelt.Evropskému parlamentu, Radě a Komisi se alespoň jednou za tři roky zasílá společná zpráva o činnostech.