"Strom" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Stromproud

Beispieltexte mit "Strom"

überwache Stromkontrola proudu
überwacht den Stromkontroluje proud
Strom (Speicherung und Übertragung; TEN-E)Elektřina (skladování a přenos v rámci TEN-E)
Strom zu einem geringeren als dem angemessenen EntgeltElektřina za cenu nižší než přiměřenou
Gefahr durch elektrischen StromNebezpečí zasažení elektrickým proudem
Staatliche Bereitstellung von StromDodání elektrické energie vládou
Gefährdung durch elektrischen StromOhrožení elektrickým proudem
Vorsicht, Gefahr durch elektrischen StromPozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Gegenstand der Statistik des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten sind Versendungen und Eingänge von elektrischem Strom.Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy zahrnuje odeslání a přijetí elektrické energie.
Für die Zwecke dieser Richtlinie umfasst „Einspeisung von Strom“ die Erzeugung/Produktion sowie den Groß- und Einzelhandel mit Strom.Pro účely této směrnice zahrnuje dodávka elektřiny výrobu/produkci, velkoobchodní a maloobchodní prodej elektřiny.
Fristgerechte Durchführung der verschiedenen Vorhaben zur Verbesserung der Infrastruktur für die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom.Zabezpečit včasné provedení různých projektů zaměřených na zlepšení infrastruktury pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny.
Wasser, Gas, Strom und HeizungVoda, plyn, elektřina a topení
Warten bis Strom in Tolerance istčekejte, dokud nebude proud v toleranci
Im Bereich Strom (Elektrizität):Pokud jde o elektřinu:
Die Anlage wird mit Strom versorgt.Zařízení je napájeno elektrickou energií.
Das Leimgerät wird mit Strom versorgt.Lepicí zařízení je napájeno elektrickou energií.
Gefahr durch elektrischen Strom oder Spannungnebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo napětím
Elektrischer Strom kann tödliche Folgen verursachen.Elektrický proud může způsobit smrtelné úrazy.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

bestromenpřivedení proudu
Gleichstrommotorkontinuální doprava
Massenstromhmotnostní proud
Stromregelventilprůtokový regulační ventil
Teststromtestovací proud, zkušební proud
Überwache Nullförderstromkontrola nulového dopravního proudu
starte Stromregelungspuštění regulace proudu
Stromversorgung und Telekommunikationsleitungen;dostupnost elektrického napájení a telekomunikačního vedení,
Bestimmung des AbgasstromsB.3 Stanovení toku spalin
Servo- und Drehstrommotorenservomotory a trojfázové motory
Berechnung des StromverbrauchsVýpočet spotřeby elektrické energie
Berechnung des Stromverbrauchs.výpočet spotřeby elektrické energie.
Bruttostrom- und -wärmeerzeugungHrubá výroba elektřiny a tepla
Stromaufnahme des Motors geprüftPříkon motoru zkontrolován
Stromaufnahme jeder Phase messen.Změřte proudový odběr v každé fázi.
Strom-, Gas- und WasserversorgungVýroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
Strom-, Wasser- und Rohstoffverbrauch;spotřeba elektrické energie, vody a surovin,
Stromversorgung für die SteuerspannungElektrické napájení pro řídicí napětí
Stromregelventil und Mashfilter montierenMontáž průtokového regulačního ventilu a odkalovacího filtru
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellenvýroba energie z obnovitelných zdrojů
für Wechsel- und Gleichstrompro střídavý a stejnosměrný proud
mit vorgebautem Gleichrichter für Wechselstroms předřazeným usměrňovačem střídavého proudu
warte bis Werte in Toleranz Drehzahl/Druck/Stromčekání na hodnoty v toleranci otáčky/tlak/proud
warte bis Werte in Toleranz Drehzahl/Druck/StromČekání až hodnoty budou v toleranci Počet otáček/tlak/proud
Keine Stromzufuhr am MotorNení přívod proudu do motoru
Störung in der StromzufuhrPorucha v přívodu proudu
Maximaler Volumenstrom für BewertungMaximální objemový průtok jako kritérium hodnocení
Der Stromregelventil wird eingepresst.Vtlačí se průtokový regulační ventil.
Absicherung entsprechend der Stromaufnahme.Pojistka v závislosti na příkonu.
Lebensgefahr durch elektrischen StromschlagNebezpečí ohrožení života při úrazu elektrickým proudem
Qualitative Einflüsse bei VolumenstrommessungVliv kvalitativních kritérií na měření objemového průtoku