"Strafverfolgung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Strafverfolgungtrestní stíhání

Beispieltexte mit "Strafverfolgung"

Was sind die Höchststrafen im Fall einer Strafverfolgung betrügerischer Aktivitäten?Jaké jsou v případě trestního stíhání podvodných činností maximální sankce?
Schutz der für die Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung verarbeiteten personenbezogenen DatenOchrana osobních údajů pro účely vymáhání práva
Effiziente Strafverfolgung von Angehörigen der Vollzugsorgane, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben.Zaměřit se na případy špatného zacházení donucovacími orgány pomocí účinného trestního stíhání pachatelů.
Gewährleistung der Strafverfolgung von Polizeibeamten, die an Korruption oder anderen Straftaten beteiligt sind.Zajistit trestní stíhání policistů podílejících se na korupci a jiné trestné činnosti.
Überwachte die Strafverfolgung aller Personen, die nach der Unterdrückung der friedlichen Proteste vom 19. Dezember 2010 inhaftiert waren.Dohlížel na stíhání všech osob, které byly zadrženy po potlačení pokojných demonstrací dne 19. prosince 2010.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

nationale Strafverfolgungsbehörden undsvých vnitrostátních donucovacích orgánech a o
Zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken benannte Behörden der MitgliedstaatenOrgány členských států určené pro přístup k údajům pro účely vymáhání práva
Zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken zugangsberechtigte Prüfstellen der MitgliedstaatenOrgány členských států provádějící ověření pro účely vymáhání práva
VERFAHREN FÜR DEN ABGLEICH UND DIE ÜBERTRAGUNG VON DATEN FÜR GEFAHRENABWEHR- UND STRAFVERFOLGUNGSZWECKEPOSTUP POROVNÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY VYMÁHÁNÍ PRÁVA
Für die Bekämpfung der Kfz-Kriminalität sind die Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten zuständig.Boj s trestnou činností týkající se vozidel je úkolem orgánů činných v trestním řízení jednotlivých členských států.
Der Vorsitz erstattet dem Rat Bericht über die bei der einschlägigen praktischen Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden erzielten Fortschritte.Předsednictví předloží Radě zprávu o pokroku související praktické spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení.