"Stimme" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Stimmehlas

Beispieltexte mit "Stimme"

abgegebene gültige Stimmeplatné hlasy
Jedes Mitglied hat eine Stimme.Každý člen má jeden hlas.
Jedes Mitglied des unabhängigen Gremiums hat eine Stimme.Každý člen odborné skupiny má jeden hlas.
Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über eine Stimme.Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas.
Ja, ich stimme den Nutzungsbedingungen zu.Ano, souhlasím s podmínkami používání
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Bei Stimmengleichheit im Beschwerdeausschuss entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.Pokud odvolací komise nepřijme většinové rozhodnutí, rozhodující hlas má předseda.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Vorzugsstimmepreferenční hlasování
niederstimmenpřehlasovat
bestimmenrozhodovat
zustimmenschvalovat
Stimmenzählungsčítání hlasů
zustimmende Stellungnahme PEsouhlasné stanovisko EP
Stimmen die aktuellen Positionen der Schrauber oder Pressen nicht mehr, können die Positionen korrigiert und gespeichert (geteacht) werden.V případě, že přestanou souhlasit aktuální polohy šroubováků nebo vtlačovacích zařízení, je možno je opravit a uložit do paměti (naučit).
Die Passwörter stimmen nicht überein.Hesla nesouhlasí.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
den zuständigen Mitgliedstaat zu bestimmen;určením příslušného členského státu;
Die Ablaufdaten bestimmen die Messdurchführung.Procesní data určují průběh měření.
Detailfragen sind mit dem Hersteller abzustimmen.Podrobné otázky je třeba dohodnout s výrobcem.
Verantwortliche Personen bestimmen und unterweisenJmenování a instruktáž odpovědných osob
Mit folgenden einschlägigen Bestimmungen übereinstimmenSplňují příslušná ustanovení