"Stickstoff" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Stickstoffdusík

Beispieltexte mit "Stickstoff"

Stickstoff (N2): 98 % Mindestreinheit.dusík (N2): minimální čistota 98 %.
Stickstoff oder Helium als Hilfsträgergas.Dusík nebo helium jako pomocný nosný plyn.
kg N Kilogramm Stickstoffkg N kilogram dusíku
Prüfmedium Luft / StickstoffZkušební médium vzduch / dusík
Bei Verwendung von Luft oder Stickstoffpři použití vzduchu nebo dusíku
Stickstoff.Výsledek měření se vypočítává s použitím různých koeficientů pro vzduch a dusík tak, aby výsledky byly absolutně srovnatelné.
Düngemittel mit zwei Nährstoffen: Stickstoff und PhosphorHnojiva obsahující dvě živiny: dusík a fosfor
Für Wasser, Sauerstoff, Stickstoff und Argon kombiniert: 1900 μmol/mol.Voda, kyslík, dusík a argon celkem: 1900 μmol/mol
Die Prüfung selbst kann mit den Prüfmedien Stickstoff oder Luft erfolgen.Zkoušku samotnou lze provádět se zkušebními médii dusíkem nebo vzduchem.
Stickstoff und Luft, rein, für die Gaschromatographie,Pomocné plyny: vodík, helium, dusík a vzduch, čisté pro plynovou chromatografii.
Stickstoff in der Trockenmasse, entsprechend mindestens 94 % ProteinenObsah: nejméně 16 % dusíku, vztaženo na sušinu, což je ekvivalentní ne méně než 94 % bílkovin
Stickstoff zu verdünnen.Ředění výfukového plynu se provede pomocí filtrovaného okolního vzduchu, syntetického vzduchu nebo dusíku.
Stickstoff binden.střídání plodin nezahrnuje luštěniny nebo jiné plodiny, které vážou atmosférický dusík.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Stickstoffgruppepentely
Stickstoffdioxid und StickstoffoxideOxid dusičitý a oxid dusnatý
Stickstoffmenge (N) in MineraldüngernMnožství dusíku (N) v použitých minerálních hnojivech
Ammoniumstickstoff NH4-N (als N)Amoniakální dusík NH4-N (jako N)
Kulturen mit niedrigem StickstoffbedarfPlodiny s nízkou potřebou dusíku
Flächen mit stickstoffbindenden PflanzenPlochy s plodinami, které vážou dusík
Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen.plochy s plodinami, které vážou dusík.
Wasserstoff, Edelgase, Stickstoff, SauerstoffVodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík
Drucktaster Stickstoffgegendruck / Injektor-AnalyzerTlačítko protitlaku dusíku / Injektor-Analyzer
Herstellung von Düngemitteln und StickstoffverbindungenVýroba hnojiv a dusíkatých sloučenin