"Steuerverwaltung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Steuerverwaltungdaňové orgány

Beispieltexte mit "Steuerverwaltung"

Die Reformen zur Einführung eines modernen Compliance-Risikomanagements für die Steuerverwaltung werden fortgesetzt.Pokračují reformy směřující k vytvoření moderního modelu řízení rizik v souvislosti s dodržováním pravidel v oblasti správy příjmů.
Eine solche staatliche Unterstützung kann sich sowohl in Steuergesetzen als auch in der Praxis der Steuerverwaltung manifestieren.Takovouto státní podporu lze poskytnout prostřednictvím daňových předpisů stejně jako prostřednictvím postupů finančních úřadů.
Portugal führt die Reformagenda für eine modernere und effizientere Steuerverwaltung im Einklang mit international bewährten Praktiken fort.Portugalsko bude pokračovat v reformním programu pro vytvoření moderní a účinnější správy příjmů v souladu s osvědčenými mezinárodními postupy.
Innerhalb der Steuerverwaltung wird eine neue Abteilung eingerichtet, in der die verschiedenen Dienstleistungen für die Steuerzahler zusammengefasst werden.V rámci daňové správy bude vytvořeno nové oddělení pro služby daňovým poplatníkům, v němž jsou spojeny různé služby pro daňové poplatníky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Weitere Stärkung der administrativen Leistungsfähigkeit der Steuerverwaltungen.Pokračovat v posilování správní kapacity finančních úřadů.
Fortsetzung der laufenden Reform der Steuerverwaltung, einschließlich Entwicklung/Ausbau eines integrierten computergestützten Systems.Pokračovat v současné reformě daňové správy včetně rozvoje a rozšíření integrovaného počítačového systému.